MIĘDZYREGIONALNA STRATEGIA CYFROWEGO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO OPARTA NA CENTRUM DANYCH, INDISPACE.

Program: Interreg Europa Środkowa

Liderzy partner: EUWT TRITIA

Partnerzy:

 • CityOne l.t.d.
 • Wanart Ltd.
 • CITIQ, ACCENDO – INSTYTUT NAUKOWO-BADAWCZY
 • Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu
 • Uniwersytet w Żylinie
 • Uniwersytet Paris Lodron w Salzburgu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej
 • EUWT Pons Danubii.

Partnerzy stowarzyszeni:

 • Kraj Morawsko-Śląski
 • EUWT TRITIA
 • Województwo Śląskie
 • Samorządowy Kraj Żyliński
 • EUWT Muraba.

Harmonogram: 1. 6.2024 – 12.12.2026

Budżet:
Łącznie: 2 400 370,00 EUR
EGTC TRITIA: 265 870,00 EUR
w tym: 53 174,00 EUR wkład własny

Opis projektu: Celem projektu jest stworzenie cyfrowej mapy do transgranicznej wymiany danych GIS oraz opracowanie wspólnego podejścia cyfrowego w obszarach takich jak przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu, energia odnawialna i transformacja rynku energii, zrównoważony transport i odpowiedzialna gospodarka wodna itp. Działania projektowe mają przyczynić się do inteligentniejszego międzyterytorialnego planowania urbanistycznego, promocji transgranicznej działalności gospodarczej i innowacji cyfrowych. Projekt będzie realizowany na obszarze polsko-czesko-słowackim (obszar EWWiS TRITIA).

Działania w ramach projektu:

1. Międzyregionalna przestrzeń danych i zasoby danych.

1.1.

 • Analiza najlepszych praktyk UE i analiza praktyk IoT w celu przygotowania pierwszej wersji Interreg Spatial Data Hub,
 • Informacje geoprzestrzenne dotyczące różnych regionów,
 • analiza praktyk w czasie rzeczywistym, strumienie (sieci czujników IoT) dla GIS – główne przypadki użycia, dostępność zasobów IoT w regionach, analiza istniejących regionalnych praktyk w zakresie danych IoT, katalog podstawowych aplikacji IoT/GIS

Produkty:

 • Pierwszy modelowy projekt międzyregionalnego centrum danych przestrzennych (ISDH) dla cyfrowego planowania regionalnego.
 • Katalog podstawowych aplikacji IoT/GIS.

1.2 Koncepcja i mapa międzyregionalnego mapowania IoT i potencjału zasobów IoT.

Produkt: Mapa istniejących zasobów IoT

2. Międzyregionalne laboratorium otwartych danych IoT w ramach GIS. Zapewnienie wstępnej wersji funkcjonalnej międzyobszarowej sieci IoT GIS z danymi związanymi z wybranymi przypadkami użycia, aby służyć jako przykład przyszłego cyfrowego źródła danych dla międzyregionalnego planowania przestrzennego.

2.1 Pilotażowe wdrożenie sieci IoT.

2.2 Aplikacje mobilne do mapowania i zbierania danych od mieszkańców.

2.3 Integracja pilotażowych danych IoT z międzyregionalnym centrum danych przestrzennych.

3. Strategie i plany działania na rzecz międzyobszarowego cyfrowego planowania przestrzennego. Zapewnienie sprawdzonego strategicznego podejścia do rozwoju regionów i miast w Europie Środkowej poprzez regionalne cyfrowe planowanie przestrzenne, które prowadzi do zwiększenia potencjału innowacyjnego.

3.1 Przygotowanie strategii: budowanie potencjału i tworzenie sieci.

3.2 Opracowanie analizy obecnego stanu regionalnego planowania cyfrowego w celu zidentyfikowania głównych wyzwań, potrzeb i możliwości, które należy uwzględnić w strategii (dokument strategiczny zostanie opracowany w ramach projektu).

3.3 Opracowanie międzyregionalnej strategii regionalnego planowania cyfrowego.

3.4 Rozpowszechnianie strategii.

Spójność ze strategią I planem działania

Cel strategiczny:

Cel S2 Intensyfikacja współpracy w dziedzinie ochrony przyrody

Cel S4 Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie działań na rzecz klimatu

Plan działania:

Platforma współpracy między instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę klimatu