MEZIREGIONÁLNÍ STRATEGIE DIGITÁLNÍHO PROSTOROVÉHO PLÁNOVÁNÍ ZALOŽENÁ NA DATA HUB, INDISPACE.

Program: Interreg Central Europe

Vedoucí partner: ESÚS TRITIA

Partneři:

 • CityOne l.t.d.
 • Wanart Ltd
 • CITIQ, ACCENDO – SCIENCE & RESEARCH INSTITUTE
 • Palacký University Olomouc
 • University of Zilina
 • Paris Lodron University of Salzburg
 • Wyższa Szkoła Biznesu z Dąbrowy Górniczej
 • EGTC Pons Danubii

Associated partners:

 • Moravskoslezský kraj
 • EGTC Tisza
 • Województwo Śląskie
 • Žilinský samosprávný kraj
 • EGTC Muraba.

Harmonogram: 1. 6.2024 – 12.12.2026

Rozpočet:
Celkem: 2 400 370,00 eur
ESÚS TRITIA: 265 870,00 eur
z toho: 53.174,00 eur vlastní vklad

Popis projektu: Cílem projektu je vytvořit digitální mapu přeshraniční výměny dat GIS a vyvinout společné digitální přístupy v oblastech, jako je boj proti dopadům změny klimatu, obnovitelné zdroje energie a transformace energetického trhu, udržitelná doprava a odpovědné hospodaření s vodou atd. Aktivity projektu mají přispět k  inteligentnějšímu meziteritoriálnímu plánování měst, podpoře přeshraniční hospodářské činnosti a digitálních inovací. Projekt bude realizován v polsko-česko-slovenském prostoru (oblast ESÚS TRITIA).

Projektové aktivity:

1. Meziregionální datový prostor a datové zdroje.

1.1 Analýza postupů

 • analýza osvědčených postupů EU a analýza postupů IoT pro přípravu první verze Interreg Spatial Data Hub
 • geoprostorové informace o různých regionech
 • analýza praxe v reálném čase, proudy (senzorové sítě IoT) pro GIS – hlavní případy použití, dostupnost zdrojů IoT v regionech, analýza stávající regionální praxe s daty IoT, katalog stěžejních aplikací IoT/GIS.

Produkty:

 • První projekt meziregionálního modelu prostorových dat hub (ISDH) pro digitální regionální plánování
 • Katalog hlavních IoT/aplikací GIS.

1.2 Mezioblastní mapování IoT a Koncept a mapa potenciálu zdrojů IoT

Produkt: Mapa existujících zdrojů IoT

1.3 Pilotní nasazení společné mezioblastní datového centra Hub

2. Mezioblastní laboratoř pro otevřená data IoT v rámci GIS. Zajištění počáteční verze fungování mezioblastní sítě GIS IoT s daty týkajícími se vybraných případů jejich využití, které by měly sloužit jako příklad budoucího digitálního zdroje dat pro meziregionální prostorové plánování.

2.1 Pilotní implementace sítě IoT.

2.2 Mobilní aplikace pro mapování a sběr dat od obyvatel.

2.3 Integrace pilotních dat IoT s Mezioblastním hubem prostorových dat.

3. Mezioblastní strategie a akční plány v oblasti digitálního prostorového plánování. Zajištění ověřeného strategického přístupu k rozvoji regionů a měst ve střední Evropě prostřednictvím regionálního digitálního plánování, které povede ke zvýšení inovačního potenciálu.

3.1. Příprava strategie: Budování potenciálu a vytváření sítě.

3.2 Vypracování analýzy současného stavu regionálního digitálního plánování s cílem identifikace hlavních problémů, potřeb a příležitostí, kterými je třeba se zabývat v  rámci Strategie (strategický dokument bude vypracován v rámci projektu).

3.3 Vývoj meziregionální strategie digitálního regionálního plánování.

3.4 Šíření strategie.

Soulad se strategií a akčním plánem

Strategický cíl:

Cíl S2 Zintenzivnit spolupráci v oblasti ochrany přírody

Cíl S4 Výměna zkušeností a osvědčených postupů v oblasti opatření zaměřených na ochranu klimatu

Akční plán:

Platforma pro spolupráci institucí odpovědných za ochranu klimatu