MEDZIREGIONÁLNA STRATÉGIA DIGITÁLNEHO ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA ZALOŽENÁ NA DÁTOVOM CENTRE, INDISPACE.

Program: Interreg Stredná Európa

Vedúci partner: EZÚS TRITIA

Partneri:

 • CityOne l.t.d.
 • Wanart Ltd.
 • CITIQ
 • ACCENDO – SCIENCE & RESEARCH INSTITUTE
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Žilinská univerzita v Žiline
 • Univerzita Paris Lodron v Salzburgu
 • Vysoká škola podnikania z Dąbrowej Górniczej
 • EZÚS Pons Danubii.

Pridružení partneri:

 • Moravskosliezsky kraj
 • EZÚS Tisza
 • Województwo Śląskie
 • Žilinský samosprávny kraj
 • EZÚS Muraba.

Harmonogram: 1. 6.2024 – 12.12.2026

Rozpočet:
Spolu: 2 400 370,00 EUR
EGTC TRITIA: 265 870,00 EUR
z toho: 53 174,00 EUR vlastný príspevok

Opis projektu: Cieľom projektu je vytvoriť digitálnu mapu pre cezhraničnú výmenu údajov GIS a rozvíjať spoločné digitálne prístupy v oblastiach, ako sú boj proti dôsledkom zmeny klímy, obnoviteľné zdroje energie a transformácia trhu s energiou, udržateľná doprava a zodpovedné hospodárenie s vodou atď. Aktivity projektu majú prispieť k inteligentnejšiemu medziúzemnému plánovaniu miest, podpore cezhraničných hospodárskych aktivít a digitálnych inovácií. Projekt sa bude realizovať v poľsko-česko-slovenskom priestore (oblasť ESUO TRITIA).

Aktivity projektu:

1. Medziregionálny dátový priestor a dátové zdroje.

1.1. Analýza postupov

 • Analýza osvedčených postupov EÚ a analýza postupov internetu vecí na prípravu prvej verzie Interreg Spatial Data Hub,
 • geopriestorové informácie o rôznych regiónoch,
 • analýza postupov v reálnom čase, prúdy (senzorové siete IoT) pre GIS – hlavné prípady použitia, dostupnosť zdrojov IoT v regiónoch, analýza existujúcich regionálnych postupov v oblasti údajov IoT, katalóg základných aplikácií IoT/GIS

Produkty:

 • Prvý modelový projekt medziregionálneho centra priestorových údajov (ISDH) pre digitálne regionálne plánovanie.
 • Katalóg hlavných aplikácií IoT/GIS.

1.2. Koncepcia a mapa medziregionálneho mapovania internetu vecí a potenciálu zdrojov internetu vecí.

Produkt: Mapa existujúcich zdrojov internetu vecí

2. Medzioblastné laboratórium otvorených údajov internetu vecí v rámci GIS. Poskytnutie počiatočnej verzie funkčnej medzioblastnej siete IoT GIS s údajmi týkajúcimi sa vybraných prípadov použitia, ktoré majú slúžiť ako príklad budúceho digitálneho zdroja údajov pre medziregionálne územné plánovanie.

2.1 Pilotná implementácia siete internetu vecí.

2.2 Mobilné aplikácie na mapovanie a zber údajov od obyvateľov.

2.3. Integrácia pilotných údajov internetu vecí s medziregionálnym centrom priestorových údajov.

3. Stratégie a akčné plány medzioblastného digitálneho územného plánovania. Zabezpečenie osvedčeného strategického prístupu k rozvoju regiónov a miest v strednej Európe prostredníctvom regionálneho digitálneho územného plánovania, ktoré vedie k zvýšeniu inovačného potenciálu.

3.1. Príprava stratégie: budovanie kapacít a vytváranie sietí.

3.2. Vypracovanie analýzy súčasného stavu regionálneho digitálneho plánovania s cieľom identifikovať hlavné výzvy, potreby a príležitosti, ktoré sa majú riešiť v stratégii (strategický dokument, ktorý sa vypracuje v rámci projektu).

3.3. Vypracovanie medziregionálnej stratégie regionálneho digitálneho plánovania.

3.4. Šírenie stratégie.

Súlad so stratégiou a akčným plánom

Strategický cieľ:

Cieľ S2 Zintenzívniť spoluprácu v oblasti ochrany prírody

Cieľ S4 Výmena skúseností a osvedčených postupov v oblasti klímy

Akčný plán:

Platforma pre spoluprácu medzi inštitúciami zodpovednými za ochranu klímy