UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU ZALOŽENÉHO NA ÚDAJOCH V STREDOEURÓPSKOM CEZHRANIČNOM REGIÓNE, TOURCEDATA

Program: Interreg Stredná Európa

Vedúci partner: Pannon Európske zoskupenie pre územnú spoluprácu s.r.o.

Partneri:

 • Innotime Hungary Ltd
 • Arrabona Európske zoskupenie pre územnú spoluprácu s ručením obmedzeným
 • Európske zoskupenie pre územnú spoluprácu Via Carpathia
 • Muraba Európske zoskupenie pre územnú spoluprácu
 • Európske zoskupenie pre územnú spoluprácu Spolupráca GEOPARK KARAWANKEN/KARAVANKE
 • Európske zoskupenie pre územnú spoluprácu Spolupráca NOVUM Limited
 • Európske zoskupenie pre územnú spoluprácu Alpine Pearls Ltd
 • Európske zoskupenie pre územnú spoluprácu Gorizia
 • Nova Gorica a Šempeter-Vrtojba

Pridružení partneri:

 • EUWT TRITIA
 • TVB Geopark Karawanken
 • Baranya Vármegyei Önkormányzat
 • DUNA-TURISZT Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt
 • Felelősségű Társaság
 • GreenEx Szigetközi Szabadidős és Rekreációs Egyesület
 • Regionálne turistické centrum Hradec Králové
 • Krkonoše – Združenie miest a obcí
 • Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség / Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnnost
 • Centrum turizmu Olomouckého kraja, p.o.
 • Krajská organizácia cestovného ruchu Žitný ostrov – Csallóköz OOCR ŽO
 • PODZEMLJE PECE
 • Spoločnosť pre rozvoj cestovného ruchu a Muzeálne aktivity, d.o.o.
 • Szentgotthárd Város Önkormányzata
 • Destinačná spoločnosť Východné Čechy
 • PromoTurismoFVG
 • Slovinská remeselná a obchodná komora – regionálna jednotka
 • Nova Gorica
 • VIDRA-Agentúra pre regionálny rozvoj Viroviticko-podravskej župy.

Harmonogram: 36 mesiacov 2024-2027

Rozpočet:
Spolu: 1 815 764,00 EUR
EGTC TRITIA: EUR 0,00

Opis projektu: Cieľom projektu je podporiť udržateľný prechod cestovného ruchu na MSP prostredníctvom integrácie digitálnych technológií. Cieľom je znížiť inovačnú priepasť a urobiť hospodárstvo spravodlivejším prostredníctvom inovatívnych riešení a osvedčených postupov. Tomu napomôže využívanie nových technológií, ktoré zlepšia kvalitu a udržateľnosť služieb cestovného ruchu. Cieľom projektu je tiež zlepšiť prístup MSP v sektore cestovného ruchu k výsledkom výskumu, osvedčeným postupom a technologickým inováciám.

1. Rozvoj spoločného modelu riadenia destinácie: rozvoj spoločného riadenia vedie k efektívnejším destináciám, programom a službám cestovného ruchu a prispieva k zlepšeniu konkurencieschopnosti sektora.

2. Využívanie digitálnych technológií: využívanie nových technológií, ako je umelá inteligencia, analýza údajov a inteligentné zariadenia, umožňuje rozvoj služieb cestovného ruchu založených na údajoch, prognózach a plánovaní, čo pomáha efektívnejšie využívať zdroje a zlepšovať zážitky z cestovania.

3. Udržateľný cestovný ruch: zameranie na udržateľný cestovný ruch vytvára dlhodobejšie a atraktívnejšie cestovné destinácie prostredníctvom ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva.

4. Rozvoj profesionálneho rozvoja a odbornej prípravy: prostredníctvom profesionálneho rozvoja a odbornej prípravy možno zvýšiť úroveň profesionality v odvetví cestovného ruchu a kvalitu služieb a zároveň zabezpečiť konkurencieschopnosť odvetvia cestovného ruchu.

5. Vytváranie sietí a výmena poznatkov: prostredníctvom vytvárania medzinárodných sietí a výmeny poznatkov je možné učiť sa od iných partnerov a odborníkov, čo podporuje rozvoj odvetvia cestovného ruchu prostredníctvom výmeny výsledkov.

Tri oblasti činnosti:

1. VÝVOJ SPOLOČNÉHO MODELU ZALOŽENÉHO NA ÚDAJOCH PRE DESTINAČNÝ MANAŽMENT A SLUŽBY CESTOVNÉHO RUCHU.

 • Vývoj spoločného modelu pre destinačný manažment
 • vývoj spoločného modelu destinačného manažmentu pre cezhraničné turistické destinácie
 • vytvorenie novej platformy pre MSP na podporu spoločného modelu destinačného manažmentu
 • monitorovanie a hodnotenie na meranie a hodnotenie výkonnosti služieb cestovného ruchu a spoločného modelu destinačného manažmentu.

2. INOVÁCIE ZALOŽENÉ NA ÚDAJOCH A PREDIKTÍVNE PLÁNOVANIE V SPOLOČNOM MODELI RIADENIA TURISTICKÝCH DESTINÁCIÍ.

Cieľom je zvýšiť prístup MSP k výsledkom výskumu, osvedčeným postupom a technologickým inováciám a uľahčiť udržateľnú integráciu digitálnych technológií do produktov a služieb cestovného ruchu.

 • Rozvoj umelej inteligencie a inovácií založených na údajoch v rámci spoločného modelu riadenia destinácie
 • využívanie duálneho digitálneho modelu na prediktívne navrhovanie. Poskytovanie údajov v reálnom čase na presné uspokojovanie dopytu a efektívnejšie využívanie zdrojov
 • Využívanie inovácií riadených údajmi a prediktívneho plánovania, ďalší rozvoj a zdokonaľovanie spoločného modelu riadenia destinácie
 • Rozvoj udržateľných, inovatívnych a personalizovaných služieb cestovného ruchu s využitím technológií a nástrojov na analýzu údajov.

3. ZLEPŠENIE DOSTUPNOSTI INFORMÁCIÍ O PONUKÁCH CESTOVNÉHO RUCHU. VÝMENA POZNATKOV, VYTVÁRANIE SIETÍ.

 • Zlepšenie online dostupnosti overených informácií o udržateľných, dostupných alebo cielených ponukách cestovného ruchu s cieľom zlepšiť ukazovatele služieb cestovného ruchu
 • zvládnutie výziev cezhraničnej spolupráce s cieľom koordinovať informácie o ponukách cestovného ruchu
 • budovanie vzťahov a sietí: hľadanie príležitostí na spoluprácu, zhromažďovanie a zdieľanie výsledkov a skúseností z projektov, výmena poznatkov, široké šírenie výsledkov.

Súlad so stratégiou a akčným plánom

Strategický cieľ:

Cieľ TU6 Modernizácia a profesionalizácia cestovného ruchu.

Cieľ TU8 Vytvoriť spoločnú platformu pre rozvoj trvalo udržateľného cestovného ruchu.

Akčný plán:

Koordinácia alebo realizácia spoločných marketingových prieskumov v oblasti cestovného ruchu v regióne TRITIA. Mohli by sa napríklad koordinovať prieskumy spokojnosti návštevníkov v celom regióne TRITIA alebo prieskumy cieľových skupín a ich potrieb.

Vytvorenie spoločnej platformy pre rozvoj udržateľného cestovného ruchu.