Moravskoslezský kraj

Adresa sídla: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, Česká republika

Webové stránky: www.msk.cz

V Mo⁠rav⁠sko⁠­slezském kra⁠ji, dříve známým pod pojmem ,,Ostravský kraj“, ži⁠je 1 189 674 o⁠by⁠va⁠tel (ú⁠daj k 31. 12. 2022).
Kraj se sklá⁠dá z cel⁠kem 6 ok⁠re⁠sů (od zá⁠pa⁠du Brun⁠tál, O⁠pa⁠va, No⁠vý Ji⁠čín, Os⁠tra⁠va-měs⁠to, Kar⁠vi⁠ná a Frý⁠dek⁠‑Mís⁠tek) a ú⁠ze⁠mí 22 ob⁠cí s roz⁠ší⁠ře⁠nou pů⁠sob⁠nos⁠tí. V kra⁠ji se na⁠chá⁠zí cel⁠kem 300 ob⁠cí, z to⁠ho 6 sta⁠tu⁠tár⁠ních měst, 36 měst a 4 měs⁠ty⁠se. Za⁠ují⁠má roz⁠lo⁠hu 5 427 km².

Kraj se roz⁠pros⁠tí⁠rá od Je⁠se⁠ní⁠ků po Bes⁠ky⁠dy. Na zá⁠pad⁠ní hra⁠ni⁠ci kra⁠je se na⁠chá⁠zí Hru⁠bý Je⁠se⁠ník s nej⁠vyš⁠ší ho⁠rou Pra⁠dě⁠dem (1 491 m n. m.). Na ji⁠ho⁠vý⁠cho⁠dě a vý⁠cho⁠dě, při hra⁠ni⁠cích se Slo⁠ven⁠skem a Pol⁠skem, se na⁠chá⁠ze⁠jí Mo⁠rav⁠sko⁠­slez⁠ské Bes⁠ky⁠dy s nej⁠vyš⁠ším vr⁠cho⁠lem Ly⁠sou ho⁠rou (1 323 m n. m.), kte⁠rá je tu⁠ris⁠ty vel⁠mi vy⁠hle⁠dá⁠va⁠ná. Ji⁠ho⁠zá⁠pad⁠ní část kra⁠je tvo⁠ří ne⁠dot⁠če⁠né ob⁠las⁠ti Níz⁠ké⁠ho Je⁠se⁠ní⁠ku a O⁠der⁠ských vrch⁠ů. Me⁠zi ho⁠ra⁠mi le⁠ží i ní⁠že po⁠lo⁠že⁠né ob⁠las⁠ti, kon⁠krét⁠ně nej⁠již⁠něj⁠ší vý⁠bě⁠žek Slez⁠ské ní⁠ži⁠ny, který je tvo⁠řen O⁠pav⁠sko-ost⁠rav⁠skou pán⁠ví. Na ní dá⁠le na ji⁠hu na⁠va⁠zu⁠je při⁠ro⁠ze⁠ný kra⁠jin⁠ný ko⁠ri⁠dor Mo⁠rav⁠ská brá⁠na. Niž⁠ší⁠mi po⁠lo⁠ha⁠mi pro⁠té⁠ka⁠jí ře⁠ky O⁠dra, O⁠pa⁠va, Ost⁠ra⁠vi⁠ce, Ol⁠še atd.

Poz⁠nej⁠te s ná⁠mi tech⁠nic⁠kou mi⁠nu⁠lost i sou⁠čas⁠nost. Pro⁠zkou⁠mej⁠te Ná⁠rod⁠ní kul⁠tur⁠ní pa⁠mát⁠ku Dol⁠ní ob⁠last Vít⁠ko⁠vic, u⁠ni⁠kát⁠ní tech⁠nic⁠kou pa⁠mát⁠ku, od⁠hal⁠te ta⁠je hor⁠nic⁠tví v Hor⁠nic⁠kém mu⁠zeu Lan⁠dek v Ost⁠ra⁠vě – Petř⁠ko⁠vi⁠cích. O⁠chut⁠nej⁠te re⁠gi⁠o⁠ná⁠lní ku⁠chy⁠ni. U⁠žij⁠te si ne⁠za⁠po⁠me⁠nu⁠tel⁠nou a je⁠di⁠neč⁠nou at⁠mos⁠fé⁠ru me⁠zi⁠ná⁠rod⁠ní⁠ho hu⁠deb⁠ní⁠ho fes⁠ti⁠va⁠lu Co⁠lours of Ost⁠ra⁠va, anebo ta⁠ké Ja⁠náč⁠ko⁠vých Huk⁠vald, Beet⁠ho⁠ve⁠nova Hrad⁠ce či Let⁠ních Sha⁠ke⁠spe⁠arov⁠ských slav⁠nos⁠tí.

V Moravskoslezském kraji ta⁠ké za⁠žij⁠e⁠te at⁠mos⁠fé⁠ru svě⁠to⁠vých spor⁠tov⁠ních ak⁠cí, přijď⁠te ji o⁠chut⁠nat na špič⁠ko⁠vé at⁠le⁠tic⁠ké zá⁠vo⁠dy Zla⁠tá tret⁠ra. Ne⁠bo vás ví⁠ce za⁠jí⁠má tech⁠ni⁠ka in⁠tegro⁠va⁠ných zá⁠chran⁠ných slo⁠žek? Po⁠kud ano, tak si roz⁠hod⁠ně ne⁠ne⁠chte u⁠jít kaž⁠do⁠roč⁠ní Dny NATO v Ost⁠ra⁠vě. Če⁠ká vás však ješ⁠tě mno⁠ho dal⁠ší⁠ho…

Pojďte s námi lépe poznat Moravskoslezský kraj!

Fotogalerie
Užitečné odkazy

Slezské vojvodství

Adresa sídla: Ul. Ligonia 46,40-037 Katowice, Polská republika

Webové stránky: www.slaskie.pl

Slezské vojvodství je jedním z nejzajímavějších regionů střední Evropy. Je to místo, kde se v dokonalém poměru mísí krása přírody a živel velkoměst, kde se harmonicky prolínají historie, různé tradice a lidské osudy.

Příklady rozmanitosti najdete na každém kroku. Slezské a Žywiecké Beskydy v jižní části vojvodství jsou ideálním místem pro pěší turistiku, cykloturistiku a zimní sporty. V severovýchodní části vojvodství se nachází Krakovsko-čenstochovská vrchovina – cíl milovníků cyklistiky, horolezectví a nordic walkingu, ale také svatyně Panny Marie Čenstochovské v Jasné Hoře, která každoročně přitahuje davy poutníků z celého světa.

Kořeny centrální části regionu sahají do jeho průmyslové historie, která byla po desetiletí hlavním faktorem změn. Průmyslové tradice se silně zapsaly do slezské identity, kterou připomínají unikátní památky někdejšího průmyslu a vytvářejí jedinečný turistický produkt – Cestu technologických památek. Její trasa zahrnuje mimo jiné Historický stříbrný důl v Tarnowských Górach – památku zapsanou v roce 2017 na Seznam světového dědictví UNESCO – a štolu Královna Luisa v Zabrze, která se dostala mezi vítěze Ceny evropského dědictví Europa Nostra. Tato trasa je nejzajímavější průmyslovou turistickou trasou v Polsku a jednou z nejzajímavějších v Evropě.

Ve Slezsku se nachází také několik desítek hradů a zámků, které kdysi plnily obranné a reprezentační funkce. O pohraničním charakteru regionu svědčí desítka obranných hradů postavených na Krakovsko-čestochovské vrchovině, které jsou součástí „Stezky orlích hnízd“. Skutečnou perlou v evropském měřítku je velkolepý zámecký a parkový komplex knížat Pszczyńských v Pszczyně, kde sídlí Zámecké muzeum.

Přestože je Slezsko silně urbanizované, je výjimečně zeleným regionem s osmi krajinnými parky. V srdci aglomerace se nachází největší evropský park – Slezský park. Tento zelený ostrov v srdci největší polské metropole je místem rekreace a odpočinku, ale také kulturních, zábavních a sportovních akcí na legendárním Slezském stadionu, dnes Národním atletickém stadionu.

To, co Slezské vojvodství neustále odlišuje, je pozitivní energie. Vytvářejí ji lidé, kteří zde žijí, pracují a odpočívají. Právě díky nim se tento region neustále mění k lepšímu. Slezsko se epyšní kulturními akcemi mezinárodního významu a bohatou turistickou nabídkou – od jurských skal po postindustriální atrakce a beskydské stezky.

Vojvodství má největší potenciál v Polsku pokud jde o instituce a subjekty, jejichž činnost sahá od zdravotnictví přes školství až po kulturu a sport.

Fotogalerie
Užitečné odkazy

Žilinský samosprávný kraj

Adresa sídla: ul. Komenského 48, 011 09 Žilina, Slovenská republika

Webové stránky: www.zilinskazupa.sk

Žilinský samosprávný kraj se nachází na severozápadě Slovenska a je třetím největším krajem Slovenské republiky. Na západě sousedí s Českou republikou a na severu s Polskem.

Povrch Žilinského kraje je převážně hornatý, s poměrně vysokou průměrnou nadmořskou výškou. Údolí podél řek Váh, Orava, Kysuca a Turiec se nacházejí v nadmořské výšce do 300 m n. m. a jsou obklopeny horami a kopci: Západní Tatry, Nízké Tatry, Velká Fatra, Malá Fatra, Beskydy, Strážovské vrchy, Javorníky, Chočské vrchy, Kysucká vrchovina a mnoho dalších. Nejvyšším vrcholem je Bystrá v Západních Tatrách ( 2248 m n. m. ).

V regionu byly vyhlášeny 4 oblasti národních parků – Vysoké Tatry, Nízké Tatry, Velká Fatra a Malá Fatra. Dále jsou zde 4 chráněné krajinné oblasti, 62 národních přírodních rezervací, 39 přírodních památek a 9 chráněných přírodních památek. V regionu byly vyhlášeny 4 národní parky – Vysoké Tatry, Nízké Tatry, Velká Fatra a Malá Fatra.

Dále jsou zde 4 chráněné krajinné oblasti, 62 národních přírodních rezervací, 39 přírodních památek a 9 chráněných přírodních památek.Žilinský kraj je regionem s velkým investičním potenciálem.Je zde dobré zázemí pro potřeby high-tech odvětví, jako je softwarové inženýrství, informační a komunikační technologie, elektrotechnika, elektronika.V posledních letech se také zrychlil rozvoj služeb – zejména v oblasti financí, výzkumu a vývoje, cestovního ruchu, logistiky a obchodu. V regionu má dlouhou tradici strojírenská výroba (železniční zařízení, ložiska, stavební stroje a nářadí), na kterou navázal automobilový průmysl.
Region je bohatý na minerální prameny, z nichž mnohé mají léčivé účinky, což významně přispělo k rozvoji lázeňství, wellness služeb a výroby nápojů.Příroda a kultura jsou hlavními poklady Žilinského kraje. Více než polovinu jeho rozlohy zaujímají území s různým stupněm ochrany. Kromě krásné přírody se kraj v současnosti může pochlubit 22 národními kulturními památkami, 1096 nemovitými a 1386 movitými památkami, 1 městskou památkovou zónou, 3 chráněnými rezervacemi lidové architektury (obec Vlkolínec je zapsána na Seznamu světového dědictví UNESCO) a 19 chráněnými zónami.

Díky svým přírodním podmínkám je region atraktivní destinací pro zimní i letní turistiku. Bohatou nabídku sportovních aktivit v zimě doplňují četná lyžařská střediska, která nabízejí nejen kvalitní běžecké tratě a sjezdovky, ale také nejmodernější lyžařské vleky a lanovky na celém Slovensku. Ti, kteří na dovolené raději odpočívají nebo jen dávají přednost vodním sportům, mohou navštívit četné termální lázně, koupaliště, jezera nebo přehrady.

Fotogalerie
Užitečné odkazy