,,Slezsko. Návrat MODRÉHO NEBE“. KOMPLEXNÍ PROGRAM OCHRANY OVZDUŠÍ PRO SLEZSKÉ VOJVODSTVÍ.

Program: Life+

Vedoucí partner: Úřad Slezského vojvodství

Partneři: 90

Harmonogram: 01/2022-12/2027

Rozpočet:
Celkový: 16 515 020 €
ESÚS TRITIA: 331 764 €, z toho 5% :

Popis projektu: „Slezsko. Návrat modrého nebe“ je největší projekt ochrany ovzduší v Evropě, který pokrývá celé Slezské vojvodství. Podílí se na něm 89 partnerů a spolupříjemců. Doba jeho realizace je od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2027. Projekt je spolufinancován z programu Evropské unie LIFE – Program pro životní prostředí a oblast klimatu a ze Státního fondu životního prostředí a vodního hospodářství. Celkovým cílem projektu je účinná a efektivní realizace Programu ochrany ovzduší Slezského vojvodství (dále jen POP), který byl přijat usnesením Sejmiku Slezského vojvodství č. VI/21/12/2020 ze dne 22. června 2020. Hlavní cíl projektu se shoduje s nadřazeným cílem POP, tj. vypracování a realizace nápravných opatření, jejichž realizace povede ke zlepšení kvality ovzduší, což následně sníží nepříznivý vliv znečištění ovzduší na zdraví a život obyvatel Slezského vojvodství. Opatření realizovaná v rámci projektu umožní výrazně urychlit tempo výměny topných zařízení malého výkonu (pod 1 MW) na pevná paliva v komunální sféře a domácnostech, která jsou hlavním zdrojem problémové situace ve vojvodství. Mezi další cíle projektu patří: rozvoj institucionální kapacity, regionálního systému poradenské podpory a regionální informační platformy pro zlepšení kvality ovzduší (vytvoření místní sítě kompetentních ekoporadců na místní – obecní a subregionální úrovni); rozvoj know-how, nástrojů, metod a demonstračních aktivit, které mohou posílit implementaci POP a Evropské zelené dohody jak ve Slezském vojvodství, tak v sousedních přeshraničních regionech a v Polsku; zvýšení úrovně znalostí různých cílových skupin o nízkých emisích a preventivních opatřeních, včetně jejich finanční efektivity, a to jak ve Slezském vojvodství, tak v přeshraničních regionech; přenos osvědčených postupů do dalších regionů v Polsku a Evropě. V rámci projektu bude rovněž dosaženo následujících specifických cílů: zvýšení účinnosti zavedených legislativních řešení (Antismogové usnesení), která vynucují výměnu zastaralých, nízkoúčinných topných zařízení; zavedení mechanismů pro účinnou kontrolu znečištění na úrovni místních samospráv a rozvoj osvědčených postupů v této oblasti (monitorování emisí pomocí dronů, kontroly topenišť); rozvoj osvědčených postupů v oblasti plánování investic na úrovni obcí; zavádění metod pro optimální zlepšení energetické účinnosti a racionální investice do veřejných zařízení (modelová řešení pro široké využití); podpora místních orgánů v jejich úsilí o zlepšení kvality ovzduší a přizpůsobení se změně klimatu prostřednictvím zlepšení kvality veřejných prostranství a zvýšení podílu zeleně v urbanizovaných oblastech.

Mezi další cíle projektu patří:

  • Rozvoj institucionálních kapacit, regionálního podpůrného systému a regionální informační platformy pro zlepšení celkové kvality ovzduší (vytvoření místní sítě dobře informovaných environmentálních manažerů působících na místní úrovni).
  • Rozvoj know-how, nástrojů, metod a demonstračních aktivit, které mohou posílit iAQP a Evropskou zelenou dohodu ve Slezsku, v sousedních přeshraničních regionech i v jiných regionech Polska,
  • Zvyšování environmentálního povědomí různých cílových skupin o metodách a technologiích používaných ke snižování nízkých emisí (včetně jejich nákladové efektivity a dopadu na životní prostředí) ve Slezsku i v sousedních regionech.
  • Přenos osvědčených postupů do dalších regionů Polska a EU. Prováděním IP LIFE se rovněž dosáhne těchto specifických cílů:
  • Zvýšení účinnosti zavedených legislativních řešení (A-SMOG).
  • Výměna zastaralých topných zařízení s nízkou účinností.
  • Zavedení účinných mechanismů kontroly znečištění na místní (obecní) a regionální úrovni a zavedení nejlepších dostupných postupů v této oblasti (monitorování emisí z dronů, kontrola kotlů).
  • Rozvoj osvědčených postupů v oblasti plánování a kontroly investic na místní (obecní) úrovni.
  • Zavedení metod pro optimální zlepšení energetické účinnosti a racionální investice do veřejných budov (vývoj modelových řešení, která mohou být široce využívána na národní a mezinárodní úrovni).
  • Podporovat místní orgány v jejich úsilí o zlepšení kvality ovzduší a přizpůsobení se změně klimatu zlepšením kvality veřejných prostranství a zvýšením podílu zelených ploch v městských oblastech.

Soulad se strategií a akčním plánem

Strategický cíl:

Cíl ŽP1 Vytvoření platformy se zaměřením na společné strategie a nástroje vedoucí ke zlepšení kvality ovzduší.

Akční plán:

podpora provádění nápravných opatření Programu ochrany ovzduší pro Slezské vojvodství,

rozvoj know-how, nástrojů, metod a demonstračních činností,

podpora místních orgánů,

zvýšené povědomí o životním prostředí.

Galerie