,,SLEZSKO. NÁVRAT MODRÉHO NEBE“. KOMPLEXNÍ PROGRAM OCHRANY OVZDUŠÍ PRO SLEZSKÉ VOJVODSTVÍ.

Vedúci partner: Úrad Sliezskeho vojvodstva

Partneri: 90

Harmonogram: 01/2022-12/2027

Rozpočet:
Celkový: 16 515 020 €
ESUO TRITIA: 331 764 EUR, z toho 5 % :

Opis projektu: Vypracovať a zaviesť nápravné opatrenia vedúce k celkovému zlepšeniu kvality ovzdušia. To následne povedie k zníženiu negatívneho vplyvu znečistenia ovzdušia na zdravie a život obyvateľov Sliezska. Opatrenia prijaté v rámci IP umožnia výrazne urýchliť výmenu malých (<1MW) spotrebičov na pevné palivo (menej ako 1MW) používaných v domácnostiach a komunálnom sektore, ktoré sú hlavným zdrojom tohto problému v Sliezsku.

Medzi ďalšie ciele projektu patrí:

  • Rozvoj inštitucionálnych kapacít, regionálneho podporného systému a regionálnej informačnej platformy na zlepšenie celkovej kvality ovzdušia (vytvorenie miestnej siete dobre informovaných environmentálnych manažérov pôsobiacich na miestnej úrovni).
  • Rozvoj know-how, nástrojov, metód a demonštračných aktivít, ktoré môžu posilniť iAQP a Európsku zelenú dohodu v Sliezsku, v susedných cezhraničných regiónoch a v iných regiónoch Poľska,
  • Zvyšovanie environmentálneho povedomia rôznych cieľových skupín o metódach a technológiách používaných na zníženie nízkych emisií (vrátane ich nákladovej efektívnosti a vplyvu na životné prostredie) v Sliezsku a susedných regiónoch.
  • Prenos osvedčených postupov do iných regiónov Poľska a EÚ. Realizáciou IP LIFE sa dosiahnu aj tieto špecifické ciele:
  • Zvýšenie účinnosti zavedených legislatívnych riešení (A-SMOG).
  • Výmena zastaraných vykurovacích zariadení s nízkou účinnosťou.
  • Zavedenie účinných mechanizmov kontroly znečistenia na miestnej (obecnej) a regionálnej úrovni a uplatňovanie najlepších dostupných postupov v tejto oblasti (monitorovanie emisií dronov, kontrola kotlov).
  • Rozvoj osvedčených postupov v oblasti plánovania a kontroly investícií na miestnej (obecnej) úrovni.
  • Zavedenie metód optimálneho zlepšovania energetickej efektívnosti a racionálnych investícií do verejných budov (vývoj modelových riešení, ktoré sa môžu široko využívať na národnej a medzinárodnej úrovni).
  • Podporovať miestne orgány v ich úsilí zlepšiť kvalitu ovzdušia a prispôsobiť sa zmene klímy zlepšením kvality verejných priestranstiev a zvýšením podielu zelených plôch v mestských oblastiach.

Súlad so stratégiou a akčným plánom

Strategický cieľ:

Cieľ EN1 Vytvoriť platformu zameranú na spoločné stratégie a nástroje na zlepšenie kvality ovzdušia.

Akčný plán:

podpora realizácie nápravných opatrení Programu ochrany ovzdušia pre Sliezske vojvodstvo,

rozvoj know-how, nástrojov, metód a demonštračných činností,

podpora miestnych orgánov,

zvýšenie environmentálneho povedomia.

Galéria