Dostupnost pro plus 60+! Vzdělávání muzejních pracovníků a příprava muzeí na práci se staršími lidmi

Program: Interreg V-A PL – SK, Fond mikroprojektů

Vedoucí partner: ESÚS TRITIA

Partneři: Bez partnerů

Harmonogram: 6/2019-9/2020

Rozpočet:
Celkem: 57 266,34 €
Fond : 85%
EGTC TRITIA: 10 %
Státní rozpočet 5%

Popis projektu: Cílem projektu je připravit pracovníky v oblasti kulturního/přírodního dědictví na zavádění specializovaných nástrojů pro práci se seniory a osobami se zdravotním postižením, které budou sloužit k ochraně, rozvoji a propagaci kulturního/přírodního bohatství v přeshraniční oblasti. Dílčím cílem projektu je zpřístupnit kulturní a turistické/přírodní památky osobám starším 60 let, včetně osob se zdravotními dysfunkcemi. Metodami k dosažení tohoto cíle budou: a) specializované školení, workshopy auditu prostor spojené se seminářem – příprava pracovníků kultury/turistiky, průvodců na vytváření kulturní nabídky vhodně přizpůsobené publiku ve věku 60+; b) workshopy pro seniory integrující seniory z PL a SK, propagace národních památkových zdrojů přeshraničního území a jejich vědomé využívání, budování společné identity účastníků; c) publikace propagující přístupnost kulturních památek pro osoby se zdravotním postižením a také kulturu jako nástroj práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením. Tyto aktivity umožní přenést osvědčené národní a mezinárodní postupy do polsko-slovenského příhraničí, společně vypracovat a zavést normy a pokyny pro zvýšení dostupnosti kulturních statků a propagovat kulturu jako nástroj práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením.

Realizace:

Plán školení

I: Arteterapie při práci s osobami 60+

II: Práce s lidmi, kteří se vyrovnávají s demencí

III. Analogové a digitální – bezbariérová propagace a informovanost

IV. Práce s nevidomými a slabozrakými

V. Vzdělávání a aktivizace seniorů

VI. Navrhování s ohledem na perspektivu 60+ se zvláštním důrazem na objekty kulturního a přírodního dědictví.

Kromě školení projekt zahrnoval workshop auditu přístupnosti spojený s odborným seminářem v Zámeckém muzeu v Pszczyně a sérii mezinárodních workshopů pro seniory inspirovaných kulturou polsko-slovenského pohraničí.