Dostupnosť pre plus 60+! Edukácia pracovníkov múzeí a príprava múzeí na prácu so staršími osobami

Program: Interreg V-A PL – SK, Fond mikroprojektov

Vedúci partner: EZÚS TRITIA

Partneri: Bez partnerov

Harmonogram: 6/2019-9/2020

Rozpočet:
Celkový: 57 266,34 €
Fond : 85%
EGTC TRITIA: 10 %
Štátny rozpočet 5%

Opis projektu: Cieľom projektu je pripraviť pracovníkov v oblasti kultúrneho/prírodného dedičstva na implementáciu špecializovaných nástrojov pre prácu so seniormi a osobami so zdravotným postihnutím, ktoré budú slúžiť na ochranu, rozvoj a propagáciu kultúrnych/prírodných hodnôt v cezhraničnej oblasti. Priebežným cieľom projektu je sprístupniť kultúrne a turistické/prírodné pamiatky ľuďom vo veku 60+ vrátane osôb so zdravotnými dysfunkciami. Metódami na dosiahnutie tohto cieľa budú: a) špecializované školenia, workshopy auditu priestorov spojené so seminárom – príprava zamestnancov kultúry/turizmu, sprievodcov na vytvorenie kultúrnej ponuky vhodne prispôsobenej publiku vo veku 60+; b) workshopy pre seniorov integrujúce seniorov z PL a SK, propagujúce zdroje národného dedičstva cezhraničného územia a ich vedomé využívanie, budovanie spoločnej identity účastníkov; c) publikácia propagujúca prístupnosť kultúrnych objektov pre osoby so zdravotným postihnutím, ako aj kultúru ako nástroj práce s ľuďmi ohrozenými sociálnym vylúčením. Tieto aktivity umožnia prenos osvedčených národných a medzinárodných postupov do poľsko-slovenského pohraničia, spoločné vypracovanie a implementáciu noriem a usmernení na zvýšenie dostupnosti kultúrnych statkov a propagáciu kultúry ako nástroja práce s ľuďmi ohrozenými sociálnym vylúčením.

Realizácia:

Plán školení

I: Arteterapia pri práci s ľuďmi 60+

II: Práca s ľuďmi, ktorí sa vyrovnávajú s demenciou

III. Analógové a digitálne – bezbariérová propagácia a informovanie

IV. Práca s nevidiacimi a slabozrakými

V. Vzdelávanie a aktivizácia seniorov

VI. Projektovanie s perspektívou 60+ s osobitným dôrazom na objekty kultúrneho a prírodného dedičstva.

Súčasťou projektu bol okrem školení aj workshop auditu prístupnosti spojený s odborným seminárom v Zámockom múzeu v Pszczyne a séria medzinárodných workshopov pre seniorov inšpirovaných kultúrou poľsko-slovenského pohraničia.