Dostępność dla plus 60+! Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze dostępne dla starzejącego się społeczeństwa

Program: Interreg V-A PL – SK, Fundusz Mikroprojektów

Liderzy partner: EUWT TRITIA

Partnerzy: Bez partnerów

Harmonogram: 6/2019-9/2020

Budżet:
Łącznie: 57 266,34 €
Fundusz: 85%
EUWT TRITIA: 10%
Budżet państwa 5%

Opis projektu: Celem projektu jest przygotowanie pracowników kadr kultury/dziedzictwa narodowego i przyrodniczego do wdrożenia specjalistycznych narzędzi pracy z seniorami i osobami niepełnosprawnymi, co przysłuży się ochronie, rozwojowi i promocji walorów kulturalnych/przyrodniczych w obszarze transgranicznym. Pośrednim celem projektu jest udostępnienie miejsc kulturalnych i turystyczno-przyrodniczych dla osób w wieku 60+, także tych, zmagających się z dysfunkcjami zdrowotnymi. Metodą na osiągniecie tego celu będą: a) specjalistyczne szkolenia, warsztaty audytu przestrzeni połączone z seminarium – przygotowujące pracowników kadr kultury/turystyki, przewodników do stworzenia oferty kulturalnej odpowiednio dostosowanej do odbiorców w wieku 60+; b) warsztaty dla seniorów integrujące seniorów z PL i SK, promujące zasoby dziedzictwa narodowego obszaru transgranicznego i świadome korzystanie z nich, budujące wspólną tożsamość uczestników; c) publikacja promująca dostępność miejsc kultury dla osób niepełnosprawnych a także kulturę jako narzędzie pracy z ludźmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Działania te umożliwią przeniesienie dobrych praktyk ogólnokrajowych i międzynarodowych, napolsko-słowacki obszar przygraniczny, wspólne wypracowanie i wdrożenie standardów i wytycznych zwiększających dostęp do dóbr kultury oraz promocji kultury jako narzędzia do pracy z osobami z zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Realizacja:

Harmonogram szkoleń

I: Arteterapia w pracy z osobami 60+

II: Praca z osobami zmagającymi się z demencją

III. Analogowo i cyfrowo – promocja i informacja bez barier

IV. Praca z osobami niewidomymi i słabowidzącymi

V. Edukacja i aktywizacja seniorów

VI. Projektowanie z perspektywą 60+ ze szczególnym uwzględnieniem obiektów kultury i dziedzictwa przyrodniczego

Oprócz szkoleń w ramach projektu odbyły się warsztaty audytu dostępności połącznone ze specjalistycznym seminarium w Muzeum Zamkowym w Pszczynie oraz cykl międzynarodowych warsztatów dla seniorów, inspirowanych kulturą pogranicza polsko-słowackiego.