V4 Esports Coalition Cup – gaming as an attractive professional perspective for the Visegrad youth / V4 Esports Coalition Cup – HRANÍ HER JAKO ATRAKTIVNÍ KARIÉRNÍ PERSPEKTIVA PRO VISEGRÁDSKOU MLÁDEŽ

Program: International Visegrad Fund

Vedoucí partner: Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych Katowice (používá anglický název – Esports Association, ve zkratce ESA) 

Partneři:

  • ESÚS TRITIA S O.O.
  • Slovak Esport Association;
  • 2: Hungarian Esports Federation
  • Czech Esport Association.

Harmonogram: říjen 2023 – listopad 2024

Rozpočet:
Celkem: 45 540.00 € požadovaná částka do Fondu V4
100% je hrazeno Mezinárodním visegrádským fondem.
ESÚS TRITIA: jako partner nepřispívá vlastním dílem

Popis projektu: Projekt bude spočívat v organizaci esportovního turnaje a vzdělávacího programu, který bude zahrnovat žáky a studenty škol a univerzit ze zemí V4. Hry budou navrženy se vzdělávacími a informačními prvky, atraktivními pro mladé publikum. Ty jim umožní získat znalosti o vzdělávací nabídce, která je v jednotlivých zemích V4 k dispozici v oblasti her a o možnostech multimediálního vzdělávání, které jsou v  jednotlivých zemích V4 k dispozici, a vybudovat si praktické odborné kompetence pro uplatnění v tomto odvětví. Tímto způsobem chceme povzbudit mladé lidi, aby se zajímali o vzdělávání a profesní rozvoj v těchto oblastech inovativní digitální ekonomiky.

Hlavním přímým cílem projektu je podpořit mladé lidi z HU, CZ, SK a PL v procesu přípravy na vstup na trh práce. Každý mladý člověk v určité fázi svého života dělá rozhodnutí, která určují jeho další vzdělávací dráhu a profesní směřování. V rámci našeho projektu chceme povzbudit mladé lidi ze zemí V4, aby přemýšleli o propojení dalšího vzdělávání a profesního rozvoje s vášní, protože věříme, že takto vědomá kariéra může přinést největší uspokojení a nejlepší socioekonomické výsledky.

Hlavním nepřímým cílem projektu je vytvořit zdroje na podporu rozvoje herního průmyslu v zemích V4. Podle našeho názoru je tento odvětvový socioekonomický kontext našeho projektu také důležitý, neboť herní trh v oblasti V4 je vystaven rostoucímu tlaku nadnárodních korporací a rušivé expanzi zahraničního kapitálu, zejména západního a asijského. Z dlouhodobého hlediska je důležité obklopit naše tuzemské talenty náležitou péčí a podpora má rovněž za cíl omezit negativní dopady těchto ekonomických a obchodních jevů.

Soulad se strategií a akčním plánem

Strategický cíl:

SP1 Podpora cenově dostupných a přístupných sportovních aktivit prostřednictvím akcí nabídka workshopů a vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu;

KU3 Vytváření společných projektů v oblasti kreativních průmyslů

Akční plán:

E-sport

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.