V4 Esports Coalition Cup – gaming ako atraktívna profesionálna perspektíva pre vyšehradskú mládež / V4 Esports Coalition Cup – GAMING AS AN ATTRACTIVE CAREER PERSPECTIVE FOR VISEGRAD YOUTH

Program: Medzinárodný vyšehradský fond

Vedúci partner: Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych Katowice (používa anglický názov – Esports Association, skrátene ESA)

Partneri:

  • ESÚS TRITIA S O.O.
  • Slovenská asociácia esportu
  • 2: Maďarská federácia esportu
  • Česká asociácia esportu.

Harmonogram: Október 2023 – november 2024

Rozpočet:
Spolu: 45 540.00 € Suma požadovaná pre fond V4
100 % je pokrytá z Medzinárodného vyšehradského fondu.
EZÚS TRITIA: ako partner neprispieva vlastným podielom

Opis projektu: Projekt bude spočívať v organizácii esportového turnaja a vzdelávacieho programu, do ktorého sa zapoja žiaci a študenti škôl a univerzít z krajín V4. Hry budú koncipované so vzdelávacími a informačnými prvkami, atraktívnymi pre mladé publikum. Tie im umožnia získať poznatky o vzdelávacej ponuke v oblasti hier a možnostiach multimediálneho vzdelávania v krajinách V4 a vybudovať si praktické odborné kompetencie pre uplatnenie v tomto sektore. Týmto spôsobom chceme podporiť záujem mladých ľudí o vzdelávanie a kariérny rast v týchto oblastiach inovatívnej digitálnej ekonomiky.

Hlavným priamym cieľom projektu je podporiť mladých ľudí z HU, CZ, SK a PL v procese prípravy na vstup na trh práce. Každý mladý človek v určitom období svojho života robí rozhodnutia, ktoré určujú jeho ďalšiu vzdelávaciu cestu a profesijné smerovanie. V rámci nášho projektu chceme povzbudiť mladých ľudí z krajín V4, aby sa zamysleli nad spojením ďalšieho vzdelávania a profesionálneho rozvoja s vášňou, pretože veríme, že takáto uvedomelá kariéra môže priniesť najväčšie uspokojenie a najlepšie sociálno-ekonomické výsledky.

Hlavným nepriamym cieľom projektu je vytvoriť zdroje na podporu rozvoja herného priemyslu v krajinách V4. Podľa nášho názoru je tento odvetvový sociálno-ekonomický kontext nášho projektu dôležitý aj preto, že herný trh v regióne V4 je pod čoraz väčším tlakom nadnárodných korporácií a rušivej expanzie zahraničného kapitálu, najmä západného a ázijského. Z dlhodobého hľadiska je dôležité obklopiť naše domácich talentov náležitou starostlivosťou a cieľom je tiež obmedziť negatívne účinky týchto ekonomických a obchodných javov.

Súlad so stratégiou a akčným plánom

Strategický cieľ:

SP1 Podporovať cenovo dostupné a prístupné športové aktivity prostredníctvom podujatí ponúkajúcich semináre a vzdelávanie o zdravom životnom štýle;

KU3 Rozvoj spoločných projektov v oblasti kreatívneho priemyslu

Akčný plán:

e-šport

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.