Systémová spolupráce členských regionů ESÚS TRITIA pro léta 2014 až 2020 bude v oblasti hospodářské spolupráce směřovat k plnění následovních cílů:

Globální cíl 2:
Vytvoření prostředí pro tvorbu společného pro podnikání atraktivního přeshraničního hospodářského prostoru založeného na využívání inovací, podpoře podnikavosti a podnikání, který bude schopen v maximální možné míře využívat své geografické polohy, dostupnosti a kvalifikovanosti místních lidských zdrojů, společné historie a vzájemných komplementarit všech regionů a zajistí vysokou míru zaměstnanosti svých obyvatel.

Specifický strategický cíl 2.1:
Vytvářet podmínky pro rozvoj a institucionalizaci stávajících a vznik dalších kooperativních prvků vedoucích ke vzniku hospodářského přeshraničního prostoru

Specifický strategický cíl 2.2:
Podpora rozvoje lidských zdrojů a administrativních/institucionálních kapacit přeshraničního regionu

Specifický strategický cíl 2.3:
Podporovat přeshraniční iniciativy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací