Systemowa współpraca członków regionów EUWT TRITIA na lata 2014 – 2020 w dziedzinie gospodarki skupiona będzie na następujących celach:

Globalny cel 2:
Tworzenie atrakcyjnych warunków dla utworzenia wspólnego biznesu w transgranicznym obszarze gospodarczym opartego na wykorzystaniu innowacji, przedsiębiorczości, wsparcia i przedsiębiorczości, zdolnej do maksymalnego możliwego wykorzystania ich położenia geograficznego, dostępności i lokalnych zasobów ludzkich, wspólnej historii i wzajemne uzupełnianie się wszystkich regionów i zapewnienie wysokiego wskaźnika zatrudnienia ludności

Konkretny cel strategiczny 2.1:
stworzyć warunki do rozwoju i instytucjonalizacji istniejących i pojawiających się innych elementów współpracy prowadząca do powstawania transgranicznej przestrzeni gospodarczej

Konkretny cel strategiczny 2.2:
wsparcie dla rozwoju zasobów ludzkich i administracyjnych i instytucjonalnych zdolności regionu transgranicznego.

Konkretny cel strategiczny 2.3:
wspieranie inicjatyw współpracy transgranicznej w dziedzinie badań, rozwoju i innowacji