Aby osiągnąć swoje cele, EUWT TRITIA wykonuje następujące zadania:

1) identyfikacja, wsparcie i realizacja programów, projektów i wspólnych działań w ramach współpracy terytorialnej w następujących głównych obszarach:

 • transport
 • gospodarka
 • turystyka
 • energia z ukierunkowaniem na odnawialne źródła energii

2) identyfikacja, wsparcie i realizacja programów, projektów i wspólnych działań w ramach współpracy terytorialnej w następujących obszarach dodatkowych:

 • kultura
 • środowisko
 • kadry, edukacja, w tym ścisła współpraca z uczelniami
 • współpraca pomiędzy instytucjami publicznymi, w tym realizacja wymian osób i doświadczeń w ramach staży międzynarodowych
 • sport

3) identyfikacja, wsparcie i realizacja programów, projektów i wspólnych działań w ramach współpracy terytorialnej w obszarach określonych w Rozporządzeniu 1082/2006, tj.:

 • wspieranie biznesu, zwłaszcza rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz handlu transgranicznego
 • wspieranie i doskonalenie wspólnej ochrony i gospodarowania zasobami naturalnymi oraz zapobieganie zagrożeniom naturalnym i technologicznym
 • wspieranie i doskonalenie wspólnej ochrony dziedzictwa kulturowego
 • promowanie powiązań między obszarami miejskimi i wiejskimi
 • zmniejszenie izolacji poprzez poprawę dostępu do usług i sieci transportowych, informacyjnych i komunikacyjnych, a także transgranicznych systemów i urządzeń zaopatrzenia w wodę i energię oraz gospodarki odpadami
 • wsparcie współpracy i tworzenia sieci pomiędzy podmiotami działającymi w klastrze w celu efektywnego wykorzystania wspólnej infrastruktury w sektorach takich jak zdrowie, kultura, turystyka i edukacja
 • wspieranie współpracy, w tym współpracy administracyjno-prawnej, pomiędzy mieszkańcami i instytucjami na terenie działań Ugrupowania.