Na dosiahnutie svojich cieľov EZÚS TRITIA vykonáva tieto úlohy:

1) identifikácia, podpora a realizácia programov, projektov a spoločných aktivít v rámci územnej spolupráce v týchto hlavných oblastiach:

 • doprava
 • hospodárstvo
 • cestovný ruch
 • energie so zameraním na obnoviteľné zdroje energie

2) identifikácia, podpora a realizácia programov, projektov a spoločných aktivít v rámci územnej spolupráce v týchto doplnkových oblastiach:

 • kultúra
 • prostredie
 • ľudské zdroje, vzdelávanie vrátane úzkej spolupráce s univerzitami
 • spolupráca medzi verejnými inštitúciami vrátane realizácie výmen osôb a skúseností v rámci medzinárodných stáží
 • šport

3) identifikácia, podpora a realizácia programov, projektov a spoločných aktivít v rámci územnej spolupráce v oblastiach uvedených v nariadení 1082/2006, t. j.:

 • podpora podnikania, najmä rozvoja malých a stredných podnikov a cezhraničného obchodu,
 • podpora a zlepšenie spoločnej ochrany a správy prírodných zdrojov a predchádzanie prírodným a technologickým rizikám
 • podpora a zlepšenie spoločnej ochrany kultúrneho dedičstva
 • podpora prepojení medzi mestskými a vidieckymi oblasťami
 • zníženie izolácie zlepšením prístupu k službám a dopravným, informačným a komunikačným sieťam, ako aj k cezhraničným systémom a zariadeniam pre zásobovanie vodou a energiou a pre nakladanie s odpadmi
 • podpora spolupráce a vytvárania sietí medzi subjektmi regióna s cieľom efektívne využívať spoločnú infraštruktúru v odvetviach, ako je zdravotníctvo, kultúra, cestovný ruch a vzdelávanie
 • podpora spolupráce, vrátane administratívnej a právnej spolupráce, medzi obyvateľmi a inštitúciami na území Zoskupenie.