Systémová spolupráca členských regiónov EZÚS TRITIA pre roky 2014 až 2020 bude v oblasti hospodárskej spolupráce smerovať k plneniu nasledovných cieľov:

Globálny cieľ 2:
Vytvorenie prostredia pre tvorbu spoločného pre podnikanie atraktívneho cezhraničného hospodárskeho priestoru založeného na využívaní inovácií, podpore podnikavosti a podnikania, ktorý bude schopný v maximálnej možnej miere využívať svoju geografickú polohu, dostupnosť a kvalifikovanosť miestnych ľudských zdrojov, spoločnú históriu a vzájomné komplementarity všetkých regiónov a zaistí vysokú mieru zamestnanosti svojich obyvateľov.

Špecifický strategický cieľ 2.1:
Vytvárať podmienky pre rozvoj a inštitucionalizáciu existujúcich a vznik ďalších kooperatívnych prvkov vedúcich k vzniku hospodárskeho cezhraničného priestoru

Špecifický strategický cieľ 2.2:
Podpora rozvoja ľudských zdrojov a administratívnych/inštitucionálnych kapacít cezhraničného regiónu

Špecifický strategický cieľ 2.3:
Podporovať cezhraničné iniciatívy v oblasti výzkumu, vývoja a inovácií