Podręcznik opracowany w ramach projektu „Polsko-Słowacki Uniwersytet Wodny…”

Oddajemy w Państwa ręce  publikację, zawierającą informację na temat najnowszych badań w tematyce „woda i krajobraz”.

Wszystkie prognozy globalne i regionalne potwierdzają, że wartość wody wzrasta z roku na rok. Nasza przyszłość będzie zależeć od stałych dostaw wody dla ludzi, przyrody i zdrowego klimatu. Opieka nad krajobrazem jest jednym z kluczowych wyzwań dla naszej przyszłości.
Obecna ingerencja w krajobraz zwiększa ryzyko pogorszenia się stanu wielu powiązanych ze sobą obszarów:

–       stanu wód (brak wody w glebie i podłożu – wysychanie źródeł, pogorszenie jakości wód, brak opadów, długie okresy suszy);

–       środowiska (utrata różnorodności biologicznej);

–       bezpieczeństwa żywności (spadek potencjału produkcyjnego gleby);

–       zagrożenia klimatycznego (przegrzanie ekosystemu, wzrost częstotliwości i intensywności ekstremów pogodowych i klęsk żywiołowych);

–       życia społecznego (pogarszające się warunki życia, ubóstwo aż do niedoborów żywności i głodu, fale migracyjne).

Wszystkie te problemy mają wspólną podstawę, tj. niedobór wody w otoczeniu.

Niniejsza publikacja opiera się na najnowszych badaniach ekspertów oraz możliwościach odwrócenia wysychania krajobrazu w różnych dziedzinach naszego życia.

Zwróciliśmy się do ekspertów z Polski i ze Słowacji, którzy od wielu lat zajmują się problemem niedoboru wody i wodą w środowisku. Wraz z nimi przygotowaliśmy 5 oddzielnych szkoleń tematycznych, aby dostosować je do głównych obszarów pracy w otoczeniu.

Publikacja ta jest podsumowaniem wykładów wybranych ekspertów.

PUBLIKACJĘ MOŻNA POBRAĆ TUTAJ

Publikacja została wydana w ramach projektu: Polsko-Słowacki Uniwersytet Wodny. Ludzie, woda, klimat, krajobraz, przyszłość/Poľsko-slovenská vodná univerzita. Ľudia, voda, podnebie, krajina, budúcnosť nr INT/EB/BES/3/V/B/0182.


Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020 oraz z budżetu państwa

Partner Wiodący: Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o.

Partner: OZ Chováme doma