Publikácia pripravená v rámci projektu „Poľsko-slovenská vodná univerzita…“

Dovoľujem si Vám predstaviť publikáciu najnovších odborných výskumov z oblasti „vody a krajiny“.

Všetky globálne i regionálne prognózy potvrdzujú, že hodnota vody z roka na rok rastie a naša budúcnosť bude závisieť od permanentného dostatku vody pre ľudí, potraviny, prírodu i zdravú klímu. Starostlivosť o krajinu je jednou z kľúčových úloh pre našu budúcnosť. Súčasné zasahovanie do krajiny zvyšuje riziká zhoršovania stavu vo viacerých vzájomne súvisiacich oblastiach: Stav vôd (nedostatok vody v pôde a v podloží – vysychanie prameňov, zhoršovanie kvality vôd, nedostatok zrážok, dlhé obdobia sucha); Environmentálna (ubúdanie biodiverzity); Potravinová bezpečnosť (pokles produkčného potenciálu pôd); Klimatické riziká (prehrievanie krajiny, nárast frekvencie a intenzity extrémov v počasí a živelných pohrôm); Sociálna (zhoršovanie podmienok pre život, chudoba až nedostatok potravín a hlad, migračné vlny). Všetky tie problémy majú spoločný základ. Nedostatok vody v krajine.

Predkladaná publikácia vychádza z najnovších štúdií expertov a možnostiach zvrátenia vysychania krajiny v rôznych oblastiach nášho života. Oslovili sme odborníkov zo SK a PL, ktorí sa problémom nedostatku vody a vodou v krajine zaoberajú dlhé roky. S nimi sme pripravili 5 samostatných kurzov, tak aby boli prispôsobené hlavným oblastiam práce v krajine.

Súhrnom prednášok vybraných odborníkov je táto predkladaná publikácia.

PUBLIKÁCIU je možné stiahnuť TU

Publikácia vyšla v rámci projektu: Poľsko-slovenská vodná univerzita. Ľudia, voda, podnebie, krajina, budúcnosť, (INT / EB / BES / 3 / V / B / 0182)

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 a zo štátneho rozpočtu

Vedúci partner: Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s.r.o.

Partner: OZ Chováme doma