Cyrilometodějská stezka – putování po stopách Jana Pavla II.

Program: Interreg Česko – Polsko

Vedoucí partner: ESÚS TRITIA

Partneři:

  • Moravskoslezský kraj
  • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Harmonogram: 1. 1. 2024 – 30. 6. 2025

Popis projektu: Cyrilometodějská stezka prezentuje soubor tras zaměřených na putování po stopách sv. Cyrila a Metoděje a jejich následovníků spojující církevní, raně středověké a jiné kulturní památky či jiné turistické, přírodní a kulturní atraktivity z příhraničních regionů Seskupení. Vytvořením a vyznačením poutních tras dojde k podpoře místních podniků i rozvoji přeshraničního cestovního ruchu.

Putování po stopách Jana Pavla II se zaměřuje na pěší putování a poznávání společných kulturních kořenů a posílení neformálních vazeb obyvatel. Vytvořený průvodce informuje o trase, co na ní můžeme potkat apod. Zároveň k propagaci obcí/měst/tras poslouží vytvořená videa.

Cílem projektu je zvýšení atraktivity území pro pěší putování místních obyvatel, turistů a poutníků po trasách CMstezky na území moravsko-slezského příhraničí prostřednictvím šetrného turismu. Plánované aktivity zároveň zatraktivní známé i méně známé přírodní, kulturní a technické památky, které podél tras CMstezky na území jsou. Realizací projektu dojde k vytvoření udržitelného produktu kultur. turismu rozvíjejícího pěší putování, místní kulturu a zvýší atraktivnost přírod. dědictví zapojených obcí a měst.

Soulad se strategií a akčním plánem

Strategický cíl:

Cíl CR2 Zvýšení intenzity tzv. příhraničního cestovního ruchu realizovaného obyvateli sousedních regionů.

Cíl CR3 Zachování stávajících kulturních statků (např. folklor) a přírodního bohatství, památek a památkových objektů (včetně ochrany a obnovy sakrálních staveb, fortifikací, historických, urbanistických a technických souborů) a rozvoj řemeslných tradic.

Cíl CR4 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu spojené s rozvojem turistických stezek a tras, běžkařských tras, cyklistických stezek a tras, hipostezek a hipotras, doprovodné infrastruktury a dalšího vybavení pro volnočasové aktivity.

Cíl CR5 Zvýšení povědomí návštěvníků o „atraktivitách na druhé straně hranice“.

Akční plán:

Turistika bez bariér – síť objektů a turistických atrakcí v ESÚS TRITIA dostupných pro zdravotně postižené osoby

Obnova kulturních a přírodních památek