Szlak Cyryla i Metodego – wędrówki śladami Jana Pawła II.

Program: Interreg Czechy – Polska

Liderzy partner: EUWT TRITIA

Partnerzy:

  • Kraj morawsko-śląski
  • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Harmonogram: 1. 1. 2024 – 30. 6. 2025

Opis projektu: Szlak Cyryla i Metodego to zestaw tras mających na celu podążanie śladami świętych Cyryla i Metodego oraz ich naśladowców, łączących zabytki sakralne, wczesnośredniowieczne i inne zabytki kultury lub inne atrakcje turystyczne, przyrodnicze i kulturowe z regionów przygranicznych Ugrupowania. Utworzenie i wyznaczenie szlaków pielgrzymkowych będzie wspierać lokalną przedsiębiorczość i rozwój turystyki transgranicznej.

Droga Jana Pawła II ma na celu popularyzację pieszych wędrówek i odkrywanie wspólnych korzeni kulturowych oraz wzmacnianie nieformalnych więzi między mieszkańcami. Stworzono przewodnik, który zawiera informacje na temat trasy, tego, co warto zobaczyć itp. Wyprodukowane filmy będą również wykorzystywane do promowania gmin/miejsc/szlaków.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności obszaru dla mieszkańców, turystów i pielgrzymów podróżujących szlakami Cyryla i Metodego na pograniczu morawsko-śląskim poprzez zrównoważoną turystykę. Jednocześnie planowane działania uatrakcyjnią znane i mniej znane zabytki przyrodnicze, kulturowe i techniczne wzdłuż szlaków CM na tym obszarze. Wdrożenie projektu stworzy zrównoważony produkt turystyki kulturowej rozwijający wycieczki piesze, lokalną kulturę i zwiększający atrakcyjność dziedzictwa przyrodniczego uczestniczących wsi i miast.

Spójność ze strategią I planem działania

Cel strategiczny:

Cel CR2 Wzrost intensywności tzw. turystyki transgranicznej realizowanej przez mieszkańców sąsiednich regionów.

Cel CR3 Projekty mające na celu ochronę i odtworzenie istniejących dóbr kultury (np. folkloru) i bogactwa przyrody, zabytków i miejsc dziedzictwa kulturowego (w tym ochrona i odtworzenie obiektów sakralnych, fortyfikacji, zespołów historycznych, urbanistycznych i technicznych) oraz rozwój tradycji rzemieślniczych.

Cel CR4 Rozwój infrastruktury turystycznej związanej z budową szlaków i tras turystycznych, tras narciarstwa biegowego, szlaków i tras rowerowych, hipościeżek i hipotras, infrastruktury towarzyszącej oraz innej, służącej spędzaniu wolnego czasu.

Cel CR5 Zwiększenie świadomości odwiedzających na temat „atrakcji po drugiej stronie granicy”

Plan działania:

Turystyka bez barier – sieć obiektów i atrakcji turystycznych w regionie TRITIA ESSA dostępnych dla osób niepełnosprawnych

Odnowa zabytków kultury i przyrody