Cyrilometodská cesta – putovanie po stopách Jána Pavla II.

Program: Interreg Česká republika – Poľsko

Vedúci partner: EZÚS TRITIA

Partneri:

  • Moravskosliezsky kraj
  • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Harmonogram: 1. 1. 2024 – 30. 6. 2025

Opis projektu: Cyrilometodská cesta predstavuje súbor trás zameraných na putovanie po stopách svätých Cyrila a Metoda a ich nasledovníkov, ktoré spájajú sakrálne, ranostredoveké a iné kultúrne pamiatky či iné turistické, prírodné a kultúrne zaujímavosti z prihraničných regiónov Klastra. Vytvorenie a označenie pútnických trás podporí miestne podniky a rozvoj cezhraničného cestovného ruchu.

Cesta Jána Pavla II. sa zameriava na prechádzky a spoznávanie spoločných kultúrnych koreňov a posilnenie neformálnych väzieb medzi obyvateľmi. Bol vytvorený sprievodca, ktorý poskytuje informácie o trase, čo vidieť atď. Vytvorené videá budú zároveň slúžiť na propagáciu obcí/miest/trás.

Cieľom projektu je zvýšiť atraktivitu územia pre miestnych obyvateľov, turistov a pútnikov, ktorí putujú po trasách CMtrasy v moravskosliezskom pohraničí prostredníctvom udržateľného cestovného ruchu. Plánované aktivity zároveň zatraktívnia známe i menej známe prírodné, kultúrne a technické pamiatky pozdĺž trás CM-trail v oblasti. Realizáciou projektu sa vytvorí udržateľný produkt kultúrneho cestovného ruchu rozvíjajúci pešie túry, miestnu kultúru a zvýši sa atraktivita prírodného dedičstva zúčastnených obcí a miest.

Súlad so stratégiou a akčným plánom

Strategický cieľ:

Cieľ CR2 Zvýšiť intenzitu cezhraničného cestovného ruchu obyvateľov susedných regiónov.

Cieľ CR3 Zachovanie existujúcich kultúrnych hodnôt (napr. folklóru) a prírodného bohatstva, pamiatok a kultúrneho dedičstva (vrátane ochrany a obnovy sakrálnych stavieb, opevnení, historických, urbanistických a technických súborov) a rozvoj remeselných tradícií.

Cieľ CR4 Rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu spojený s rozvojom turistických chodníkov a trás, bežkárskych trás, cyklistických chodníkov a trás, hipodrómov a hipotrás, sprievodnej infraštruktúry a iných zariadení pre voľný čas.

Cieľ CR5 Zvýšenie povedomia návštevníkov o „atrakciách na druhej strane hranice“.

Akčný plán:

Turizmus bez bariér – sieť zariadení a turistických atrakcií v regióne TRITIA ESSA prístupných pre osoby so zdravotným postihnutím

Obnova kultúrnych a prírodných pamiatok