Posílení mezigenerační solidarity

Program: International Visegrad Fund

Vedoucí partner: HELP NET. Centrum Wspierania i Inkluzji (Serbia)

Partneři:

  • Center of social services Horelica from Slovakia
  • TRIANON, z. s from Czech Republic
  • ESÚS TRITIA

Realizace: Projekt bude realizován od 1. února 2022 do 3. října 2022

Rozpočet:
ESÚS Tritia: 1800,00 €
Fond: 100 %
Celkový: 30,150.00 €
Fond: 100 %

Popis projektu: Cílem projektu je přispět k zapojení mladých a starších lidí do společenských otázek, sblížit obě generace prostřednictvím dialogu jakožto důležité metody v demokratické společnosti. Projekt umožní, aby ,,byl slyšet hlas starších a mladých lidí“, což bude dobrým základem pro proces prosazování zájmů vůči rozhodujícím činitelům, a na druhé straně projekt také kreativně přispívá ke sbližování generací – prostřednictvím nové formy uměleckého projevu – performance.

Umělecké a propagační aktivity v rámci tohoto projektu jsou:

  • vedení dialogu (debaty);
  • provádění mezigeneračních představení;
  • krátký film obsahující úryvky z projektových aktivit (debaty a vystoupení); závěrečná konference propagující výsledky projektu a jeho produkty.

ESÚS TRITIA bude zodpovědné za organizaci dvou debat. Po každé debatě budou vyvozeny závěry, které budou sloužit jako srovnávací analýza a později jako nástroj propagace pro zlepšení veřejných politik v systému sociálního zabezpečení a v oblasti mezigenerační solidarity.

Soulad se strategií a akčním plánem

Strategický cíl:

Oblast: 4.7 LIDSKÉ ZDROJE, VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ ÚZKÉ SPOLUPRÁCE S VYSOKÝMI ŠKOLAMI

Cíl LZ5 Mezinárodní spolupráce v oblasti podpory institucí se sociálním a vzdělávacím profilem (v oblasti vzdělávacích, animačních a pečovatelských aktivit) včetně zkvalitňování prostředí, ve kterém žijí starší osoby a osoby se zdravotním postižením různého věku.

Akční plán:

Mezinárodní spolupráce univerzit III. věku a klubů seniorů

Galerie

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.