POSILŇOVANIA MEDZIGENERAČNEJ SOLIDARITY

Program: International Visegrad Fund

Vedúci partner: HELP NET. Centrum Wspierania i Inkluzji (Serbia)

Partneri:

  • Center of social services Horelica from Slovakia
  • TRIANON, z. s from Czech Republic
  • EZÚS TRITIA

Realizácia: Projekt sa bude realizovať od 1. februára 2022 do 3. októbra 2022.

Rozpočet:
EZÚS Tritia: 1800,00 €
Fond: 100 %
Celkový: 30,150.00 €
Fond: 100 %

Opis projektu: Cieľom projektu je prispieť k zapojeniu mladých a starých ľudí do riešenia spoločenských otázok, zblížiť obe generácie prostredníctvom dialógu ako dôležitej metódy v demokratickej spoločnosti.Projekt umožní „vypočuť hlas starších a mladých“, čo bude dobrým základom pre proces presadzovania záujmov u rozhodujúcich činiteľov, a na druhej strane projekt tvorivo prispieva k zbližovaniu generácií – prostredníctvom novej formy umeleckého vyjadrenia – performance.

Umelecké a propagačné aktivity tohto projektu sú:

  • dialóg (diskusia);
  • predvádzanie medzigeneračných predstavení;
  • krátky film obsahujúci úryvky z aktivít projektu (debaty a predstavenia); záverečná konferencia propagujúca výsledky projektu a jeho produkty.

EZÚS TRITIA bude zodpovedný za organizáciu dvoch diskusií. Po každej diskusii budú vyvodené závery, ktoré budú slúžiť ako komparatívna analýza a neskôr ako propagačný nástroj na zlepšenie verejných politík v systéme sociálneho zabezpečenia a v oblasti medzigeneračnej solidarity.

Súlad so stratégiou a akčným plánom

Strategický cieľ:

Oblasť: 4.7 ĽUDSKÉ ZDROJE, VZDELÁVANIE VČETNE ÚZKEJ SPOLUPRÁCE S VŠ

Cieľ LZ5 Medzinárodná spolupráca v oblasti podpory inštitúcií so sociálnym a vzdelávacím profilom (v oblasti vzdelávacích, animačných a opatrovateľských aktivít) vrátane zlepšenia prostredia, v ktorom žijú starší ľudia a osoby so zdravotným postihnutím rôzneho veku.

Akčný plán:

Medzinárodná spolupráca univerzít III. century a kluby seniorov

Galéria

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.