WZMACNIANIE SOLIDARNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ

Program: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Liderzy partner: HELP NET. Centrum Wsparcia i Integracji (Serbia)

Partnerzy:

  • Centrum usług społecznych Horelica ze Słowacji
  • TRIANON, z. s z Republiki Czeskiej
  • EUWT TRITIA Sp. z o.o. z Polski

Realizacja: Projekt potrwa od 1 lutego 2022 r. do 3 października 2022 r.

Budżet:
EUWT Tritia: 1800,00 EUR
Fundusz: 100
Razem: 30 150,00 €
Fundusz: 100

Opis projektu: Celem projektu jest przyczynienie się do zaangażowania młodych i starszych ludzi w rozwiązywanie problemów społecznych, zbliżenie obu pokoleń poprzez dialog jako ważną metodę w demokratycznym społeczeństwie. Projekt pozwoli „usłyszeć głos osób starszych i młodych”, co będzie dobrą podstawą do procesu rzecznictwa z decydentami. Z drugiej strony projekt twórczo przyczynia się do zbliżenia pokoleń – poprzez nową formę ekspresji artystycznej – performance.

Działania artystyczne i promocyjne tego projektu to:

  • dialog (dyskusja);
  • spektakle międzypokoleniowe;
  • krótki film zawierający fragmenty działań projektowych (debat i przedstawień); konferencja końcowa promująca wyniki i produkty projektu.

EUWT TRITIA będzie odpowiedzialne za organizację dwóch debat. Po każdej debacie zostaną wyciągnięte wnioski, które posłużą jako analiza porównawcza, a następnie jako narzędzie promocyjne do poprawy polityk publicznych w systemie zabezpieczenia społecznego i w dziedzinie solidarności międzypokoleniowej.

Spójność ze strategią I planem działania

Cel strategiczny:

Obszar: 4.7 ZASOBY LUDZKIE, EDUKACJA, W TYM BLISKA WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI WYŻSZYMI

5. Názov

Plan działania:

międzynarodowa Współpraca Uniwersytetów Trzeciego wieku i Klubów Seniora

Galeria

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.