V4 PRO ROZVOJ SPOLEČNÉ SOCIÁLNÍ EVROPY

Program: Mezinárodní visegrádský fond

Vedoucí partner: ESÚS TRITIA

Partneři:

  • Centrum sociálních služeb Zákamenné
  • Centrum sociálních služeb Horelica 3.
  • Okresní domov sociální péče Pogodna Jesień v Cieszyně
  • Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace
  • Obecně prospěšná společnost sv. JOSEFA, o.p.s.
  • Konvent sester alžbětinek v Jablunkově
  • Podpůrná síť podpůrného a integračního střediska

Realizace: 1. 6. 2021 – 30. 11. 2022

Rozpočet:
Celkový: 32 765,00 €
Fond: 100 %
ESÚS TRITIA: 32.765,00 €
Spolufinancování : 0

Popis projektu: Cílem projektu je rozvíjet společnou myšlenku sociálních výzev: vzdělávání pro sociální Evropu, výměna osvědčených postupů, rozvoj společného systému vzdělávání s cílem zvýšit znalosti a dovednosti sociálních pracovníků, kteří pracují se seniory, včetně osob se zdravotním postižením. Na projektu se podílejí zástupci organizací ze 4 zemí: Polska, Slovenska, České republiky a Srbska, kteří se profesně zaměřují na práci s lidmi ohroženými sociálním vyloučením a jsou připraveni předat konkrétní pracovní metody, které lze aplikovat v praxi, a vytvořit platformu pro výměnu znalostí.

Projekt byl naplánován s cílem vypracovat společnou strategii pro sociální výzvy: vzdělávání pro sociální Evropu, výměna osvědčených postupů, rozvoj společného systému vzdělávání pro zvýšení znalostí a dovedností sociálních pracovníků, práce se seniory, také s osobami se zdravotním postižením. Do projektu jsou zapojeni zástupci organizací ze 4 zemí: Polska, Slovenska, České republiky a Srbska, které se profesně zaměřují na práci s lidmi ohroženými sociálním vyloučením a jsou připraveny předat konkrétní pracovní metody, které lze aplikovat v praxi – vytvořit platformu pro výměnu znalostí.

Tváří v tvář fenoménu stárnoucí společnosti je cílem projektu připravit prostřednictvím nadnárodního vzdělávání (specializovaného školení, zaměřeného na metodiku práce a publikace) sociální a pečovatelské pracovníky, implementovat specializované nástroje pro práci se seniory a osobami ohroženými sociálním vyloučením, a tím posílit spolupráci a šířit principy společné sociální Evropy.

Soulad se strategií a akčním plánem

Strategický cíl:

Oblast 4.7 LIDSKÉ ZDROJE, VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ ÚZKÉ SPOLUPRÁCE S VYSOKÝMI ŠKOLAMI

Cíl LZ5 Mezinárodní spolupráce v oblasti podpory institucí se sociálním a vzdělávacím profilem (v oblasti vzdělávacích, animačních a pečovatelských aktivit) včetně zkvalitňování prostředí, ve kterém žijí starší osoby a osoby se zdravotním postižením různého věku.

Akční plán:

Podpora institucí se sociálním a vzdělávacím profilem,

Společné nadnárodní aktivity v oblasti politiky pro seniory a podpory osob se zdravotním postižením různého věku, do kterých budou zapojeny instituce se sociálním, a vzdělávacím profilem,

Galerie

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.