V4 NA RZECZ ROZWOJU WSPÓLNEJ EUROPY SOCJALNEJ

Program: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Liderzy partner: EUWT TRITIA

Partnerzy:

  • Centrum Służb Socjalnych Zákamenné
  • Centrum Służb Socjalnych Horelica 3.
  • Powiatowy Dom Pomocy Społecznej Pogodna Jesień w Cieszynie
  • Centrum Służb Socjalnych w Czeskim Cieszynie
  • Przedsiębiostwo Społeczne im. św. Józefa, o.p.s.
  • Dom seniorów pod patronatem św. Elżbiety, Konwent Sióstr Elżbietanek w Jabłonkowie
  • Sieć pomocy Centrum Wsparcia i Integracji

Realizacja: 01.06. 2021 – 30. 11. 2022

Budżet:
Łącznie: 32 765,00 EUR
Fundusz: 100
EUWT TRITIA: 32 765,00 EURO
Współfinansowanie: 0

Opis projektu: Projekt zaplanowano z myślą o wypracowaniu wspólnej strategii dla wyzwań społecznych: edukacji dla Europy Socjalnej, wymianie dobrych praktyk, wypracowaniu wspólnego systemu szkoleń zwiększających wiedzę i umiejętności pracowników socjalnych, pracy z seniorami, także osób z niepełnosprawnościami. W projekt zaangażowani są przedstawiciele organizacji z 4 krajów: Polski, Słowacji, Czeskiej Republiki i Serbii, którzy zawodowo koncentrują się na pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i są gotowi do transferu konkretnych metod pracy, jakie można zastosować w praktyce – do stworzenia platformy wymiany wiedzy.

W obliczu zjawiska starzejących się społeczeństw celem projektu jest przygotowanie poprzez edukację ponadnarodową (szkolenia specjalistyczne, ukierunkowane na metodykę pracy i publikację) pracowników socjalnych i opiekuńczych, do wdrożenia specjalistycznych narzędzi pracy z seniorami i osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, co wzmocni współpracę i upowszechni założenia Wspólnej Europy Socjalnej.

Spójność ze strategią I planem działania

Cel strategiczny:

Obszar 4.7 ZASOBY LUDZKIE, EDUKACJA, W TYM BLISKA WSPÓŁPRACA ZE SZKOLNICTWEM WYŻSZYM

PARTNERZY

Plan działania:

Wsparcie instytucji o profilu społecznym i edukacyjnym,

Wspólne ponadnarodowe działania w zakresie polityki na rzecz osób starszych i wsparcia dla osób niepełnosprawnych w różnym wieku, obejmujące instytucje o profilu społecznym i edukacyjnym, kształcenie i szkolenie pracowników socjalnych, wsparcie sektorowe i pośrednią poprawę warunków życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich opiekunów.

Galeria

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.