V4 PRE ROZVOJ SPOLOČNEJ SOCIÁLNEJ EURÓPY

Program: Medzinárodný višegrádsky fond

Vedúci partner: EZÚS TRITIA

Partneri:

  • Centrum sociálnych služieb Zákamenné
  • Centrum sociálnych služieb Horelica 3.
  • Okresný domov sociálnej starostlivosti Pogodna Jesień v Cieszyne
  • Centrum sociálnych služieb Český Těšín, príspevková organizácia
  • Obecne prospešná spoločnosť svätého Jozefa, o.p.s.
  • Konvent sestier alžbetínok v Jablunkove
  • Podporná sieť podporného a integračného strediska

Realizácia: 1. 6. 2021 – 30. 11. 2022

Rozpočet:
Celkový: 32 765,00 €
Fond: 100 %
EZÚS TRITIA: 32.765,00 €
Spolufinancovanie : 0

Opis projektu:Projekt bol naplánovaný na vytvorenie spoločnej stratégie pre sociálne výzvy: vzdelávanie pre sociálnu Európu, výmena osvedčených postupov, rozvoj spoločného systému odbornej prípravy na zvýšenie vedomostí a zručností sociálnych pracovníkov, práca so staršími ľuďmi, tiež s ľuďmi so zdravotným postihnutím. Do projektu sú zapojení zástupcovia organizácií zo 4 krajín: Poľska, Slovenska, Českej republiky a Srbska, ktoré sa profesionálne zameriavajú na prácu s ľuďmi ohrozenými sociálnym vylúčením a sú pripravené odovzdať konkrétne pracovné metódy, ktoré sa dajú aplikovať v praxi – vytvoriť platformu na výmenu poznatkov.

Vzhľadom na fenomén starnúcej spoločnosti je cieľom projektu pripraviť sociálnych a opatrovateľských pracovníkov prostredníctvom nadnárodného vzdelávania (špecializované školenia so zameraním na metodiku práce a publikácie), zaviesť špecializované nástroje pre prácu so staršími ľuďmi a ľuďmi ohrozenými sociálnym vylúčením, a tak posilniť spoluprácu a šíriť princípy spoločnej sociálnej Európy.

Súlad so stratégiou a akčným plánom

Strategický cieľ:

Oblasť 4.7 ĽUDSKÉ ZDROJE, VZDELÁVANIE VČETNE ÚZKEJ SPOLUPRÁCE S VYSOKÝM ŠKOLSTVOM

Cieľ LZ5 Medzinárodná spolupráca v oblasti podpory inštitúcií so sociálnym a vzdelávacím profilom (v oblasti vzdelávacích, animačných a opatrovateľských aktivít) vrátane zlepšovania prostredia, v ktorom žijú starší ľudia a ľudia so zdravotným postihnutím rôzneho veku.

Akčný plán:

Podpora inštitúcií so sociálnym a vzdelávacím profilom,

Spoločné nadnárodné aktivity v oblasti politiky pre starších ľudí a podpory ľudí so zdravotným postihnutím rôzneho veku, ktoré zahŕňajú inštitúcie so sociálnym a vzdelávacím profilom, vzdelávanie a odbornú prípravu sociálnych pracovníkov, podporu sektora a nepriame zlepšenie životných podmienok ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a ich opatrovateľov

Galéria

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.