PODRÓŻ PRZEZ HISTORIĘ PAŃSTW WYSZEHRADZKICH – MIASTA PAŃSZCZYŹNIANE

Program: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Liderzy partner: Muzeum Kysuckie w Czadcy

Partnerzy:

  • EUWT TRITIA
  • Muzeum Regionu Nowojiczyńskiego
  • Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej
  • Muzeum Regionu Poważskiego w Żylinie
  • Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie
  • Orawskie Muzeum P.O.
  • Hviezdoslava w Dolnym Kubinie
  • Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie
  • Archiwum Narodowe Węgier

Realizacja: 12/2020-11/2021

Budżet:
Łącznie: 9 200 €
Fundusz: 100%

Opis projektu: Muzeum Kysuckie w Czadcy i Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA uzyskało dofinansowanie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektup pn. „Podróż przez historię krajów wyszehradzkich – miasta pańszczyźniane” (słowacki:„Zemepanské městá – cesta dejinami”). Projekt miał na celu wskazanie rozwoju miast chłopskich (pańszczyźnianych) na Węgrzech, Słowacji, Polsce i Czechach. W ramach projektu zrealizowano seminarium, które odbyło się w dworku Radola. W trakcie seminarium spotkali się eksperci z instytucji partnerskich. Seminarium odbyło się w marcu 2021 r. W ramach projektu zrealizowano także warsztaty twórczego rzemiosła dla uczniów i studentów szkół słowackich i zagranicznych. Celem projektu była transgraniczna integracja i współpraca w zakresie badań historycznych i dziedzictwa kulturowego; sieciowanie i zbliżanie instytucji partnerskich, wzmocnienie długoterminowej współpracy, wzajemnej wymiany i dzielenia się wiedzą; szerzenie dostępu do badań historycznych i ich prezentacja poprzez seminaria, wystawy, publikacje i wydarzenia dla szerokiej publiczności; prezentacja dziedzictwa kulturowego i tradycji historycznych poszczególnych regionów.

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.