Poznajmy się bliżej! Wzmacnianie kompetencji językowych i kulturowych mieszkańców Polski, Czech i Ukrainy

Program: Interreg CZ-PL

Liderzy partner: EUWT TRITIA

Harmonogram: 01.01.2023 -31.12.2023

Budżet:
Ogółem: 125 027,80 EUR
Fundusz: 85%
Współfinansowanie: 18 754 EUR

Opis projektu: Głównym celem tego projektu jest udzielanie wsparcia instytucjom publicznym i organizacjom pozarządowym w części regionu polsko-czeskiegopo granicza, w sytuacji kryzysowej – konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Cel zostanie osiągnięty poprzez wypracowanie narzędzi komunikacji orazwzmocnienie kompetencji językowych przedstawicieli administracji publicznej, nauczycieli, pracowników instytucji o profilu kulturalnym, sektorapomocowego, organizacji NGO z Polski i Czeskiej Republiki, jak również uchodźców z Ukrainy, którzy wyemigrowali na tereny wspomnianegopogranicza. Do osiągniecia celu przyczynią się: szereg wydarzeń o charakterze edukacyjnym, animacyjno-społecznym, służącym integracji i wymianiewiedzy obywateli i ludności napływowej pogranicza, a nade wszystko kursy językowe.

Spójność ze strategią I planem działania

Cel strategiczny:

Cel LZ6 Wspieranie mniejszości narodowych i etnicznych oraz organizacji i instytucji działających na ich rzecz.

Plan działania:

Pół-współpraca instytucji z Polski i Czech na rzecz ukraińskich emigrantów,

opracowanie wspólnych narzędzi wspierających instytucje graniczne i ukraińskich migrantów.

Galeria

Projekt pn.: „Poznajmy się bliżej! Wzmacnianie kompetencji językowych i kulturowych mieszkańców Polski, Czech i Ukrainy” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003265, współfinansowany  przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.