Poďme sa lepšie spoznať! posilnenie jazykových a kultúrnych kompetencií obyvateľov Poľska, Českej republiky a Ukrajiny

Program: Interreg CZ-PL

Vedúci partner: EZÚS TRITIA

Harmonogram: 01.01.2023 -31.12.2023

Rozpočet:
Spolu: 125 027,80 EUR
Fond: 85 %
Spolufinancovanie: 18 754 EUR

Opis projektu: Projekt reaguje na dôsledky súčasnej situácie ozbrojeného konfliktu na Ukrajine, ktorý zasiahol aj susedné krajiny vrátane pohraničnej oblasti medzi Poľskom a Českou republikou. Cieľom projektu je posilniť potenciál česko-poľskej cezhraničnej spolupráce, aby bolo možné efektívnejšie reagovať na zmeny spôsobené okrem iného prílevom ukrajinských utečencov a zároveň poskytnúť adekvátnu podporu obyvateľom a pracovníkom v prihraničnom regióne.

Súlad so stratégiou a akčným plánom

Strategický cieľ:

Cieľ LZ6 Podpora národnostných a etnických menšín, ako aj organizácií a inštitúcií pracujúcich v ich prospech.

Akčný plán:

polospolupráca inštitúcií z Poľska a Českej republiky v prospech ukrajinských emigrantov,

vývoj spoločných nástrojov na podporu pohraničných inštitúcií a ukrajinských migrantov.

Galéria

Projekt „Poďme sa lepšie spoznať! CZ.11.4.120/0.0/22_037/0003265, spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Poľsko.