Systémová spolupráca členských regiónov EZÚS TRITIA pre roky 2014 až 2020 bude v oblasti energetiky a životného prostredia smerovať k plneniu nasledovných cieľov:

Globálny cieľ 4:
Zníženie environmentálnej záťaže spolupracujúcich regiónov a zvýšenie kvality životného prostredia v cezhraničnom regiónu s využitím energeticky úsporných riešení

Špecifický strategický cieľ 4.1:
Zlepšovať kvalitu životného prostredia v cezhraničných regiónoch

Špecifický strategický cieľ 4.2:
Spolupracovať v hľadaní energeticky výhodných riešení, najmä v oblasti nakladania s odpadmi

Špecifický strategický cieľ 4.3:
Podporovať využívanie obnoviteľných zdrojov energie