Pozývame vás na prečítanie publikácie – Inovatívne metódy práce s ľuďmi s neurokognitívnymi poruchami

Odovzdávame do vašich rúk publikáciu, ktorá vznikla v rámci projektu „V4 v prospech rozvoja Spoločnej sociálnej Európy”.

K účasti na príprave publikácie sme pozvali štyri špičkové odborníčky, ktoré v Poľsku pracujú s osobami trpiacimi demenciou. Túto publikáciu sme vytvorili s cieľom podeliť sa o dobrú prax s partnerskými organizáciami a zástupcami zamestnancov zariadení sociálnej starostlivosti z Českej republiky, Srbska a Slovenska. V súvislosti s tým je naša publikácia preložená z poľského jazyka do jazykov našich partnerských organizácií: českého, srbského, slovenského a aj do anglického jazyka, dúfame, že osloví ešte širší okruh odberateľov v Európe a mimo nej.

V publikácii sa nachádzajú štyri príspevky venované metódam práce so staršími osobami, vrátane tých, ktoré žijú s demenciou. Autorkami príspevkov sú: Marlena Meyer – licencovaná konzultantka a trénerka v rámci programu „Pozitívny prístup v starostlivosti”; Maria Jarco-Działak psychologička, neuropsychologička, gerontoterapeutka, líderka sociálnych projektov adresovaných seniorom; Agnieszka Żelwetro – odborníčka na klinickú psychológiu, neuropsychologička, spoluautorka sociálnej inovácie s názvom „Reminiscenčné divadlo” a Monika Stroińska – licencovaná konzultantka a trénerka v oblasti Montessori Senior a Spaced Retrieval metódy, gerontopsychologička a zakladateľka Centra Montessori Senior. Je potrebné poznamenať, že v rámci procesu edukácie – vlastnej a ostatných osôb – každá z autoriek čerpá inšpirácie z rôznych cudzích krajín a dokonca aj kontinentov.

Príspevky pripravené odborníčkami obsahujú aj podrobné konspekty aktivít vypracované s cieľom ich praktického použitia v domovoch sociálnej starostlivosti a iných zariadeniach, ktoré sa špecializujú na udržiavanie schopností, poskytovanie starostlivosti a tvorenie vzťahov. K oboznámeniu sa s príspevkami pozývame aj rodiny osôb s demenciou.

Prvý príspevok prezentuje predpoklady a spôsoby praktického využitia edukačného programu s názvom „Pozitívny prístup v starostlivosti” vypracovaného americkou ergoterapeutkou Teepou Snow. Marlena Meyer definuje rôzne druhy demencie a celé spektrum príznakov a zmien, ktoré sa vyskytujú u osôb s demenciou. Autorka príspevku dôkladne vysvetľuje, čím je pozitívny prístup v starostlivosti o ľudí postihnutých neurodegeneratívnymi chorobami. Ponúka vhodné vzorce správania, ktoré by mali byť uplatnené v praxi a vyvracia škodlivé stereotypy o demencii.

V druhom príspevku sú prezentované skupinové formy aktivít pre osoby v zrelom a pokročilom veku založené na reminiscenčnej metóde. Maria Jarco opisuje silu spomienok, cvičení pamäti, privolávania udalostí a zmyslových vnemov z minulosti využívaných v terapeutických aktivitách zameraných na staršie osoby, vrátane osôb s demenciou. Autorka uvádza konkrétne nástroje, témy a metódy realizácie takýchto aktivít vrátane pokynov užitočných pre osoby vedúce aktivity tohto typu.

Aj tretí príspevok je venovaný javu reminiscencie ako pilieru, na ktorom je založená autorská metóda nazývaná Reminiscenčné divadlo. Agnieszka Żelwetro vo svojom modeli práce spája prvky reminiscenčnej terapie s dramatoterapiou a arteterapiou. V tomto prístupe sa divadelné aktivity prelínajú s prácou so spomienkami a poskytujú účastníkom pozitívne výsledky, ktoré sa prejavujú v zlepšení pamäti a komunikačných schopností, posilnení koncentrácie a pocitu spokojnosti. Uvedené podrobné plány aktivít umožňujú správne zaviesť do praxe metódu Reminiscenčného divadla v rôznych podmienkach a pre rôznych odberateľov.

Vo štvrtom a poslednom príspevku je opísaná ďalšia dôležitá a prínosná metóda práce so staršími osobami – Montessori Senior (Montessori Lifestyle®). Monika Stroińska prezentuje spôsob prispôsobenia tejto metódy pre prácu s osobami postihnutými neurokognitívnymi poruchami. V tomto prístupe sa pozornosť viac sústredí na človeka a jeho potreby, ako na chorobu a jej prejavy. Podpora spočíva v posilňovaní ešte zachovaných schopností a nie v sústredení sa na deficity v súlade s mottom „Pomôž mi, aby som to dokázal sám”. Autorka prezentuje praktické použitie Montessori metódy a jej efekty prospešné pre seniorov a seniorky.

Dúfame, že naša publikácia sa dostane k čo najväčšiemu počtu zariadení a súkromných osôb, ktoré poskytujú starostlivosť starším osobám, vrátane tých, ktoré žijú s demenciou. Metódy prezentované v príspevkoch sú mimoriadne užitočné a účinné a ich popularizácia môže prispieť k podstatným pozitívnym zmenám v celkovom prístupe spoločnosti a inštitúcií voči starším a chorým osobám v Poľsku a v ostatných krajinách. Dúfame, že touto publikáciou prispejeme k uvedeným zmenám na úrovni systémov a konkrétnych riešení a zároveň na úrovni spôsobu vnímania a chápania demencie.

PUBLIKÁCIU V SLOVENČINE SI MÔŽETE STIAHNUŤ TU