PRÍSTREŠKY PRE BICYKLE S CYKLOPOINTAMI(„cyklistické spojenie troch krajín a troch pohorí“)

Program: Programy európskej územnej spolupráce: INTERREG

Vedúci partner: EZÚS TRITIA

Partneri: Cieľové spoločnosti, obce

Harmonogram: 2023-2025

Rozpočet: cca 25 000 €/ 1 prístrešok na bicykle

Opis projektu: Cieľom projektu je vybudovanie šiestich prístreškov pre cyklistov na vybudovaných sieťach cyklotrás, ktoré by poskytovali zázemie pre cesty medzi Moravskosliezskym krajom, Sliezskym vojvodstvom a Žilinským samosprávnym krajom (resp. prepojenie Beskýd, Tatier a Jeseníkov). Sekundárnym cieľom je vytvoriť cyklomapu /cyklopédiu s vyznačenými cyklotrasami a zaujímavými miestami v okolí a obohatiť existujúce cyklotrasy o príbeh spájajúci oblasť TRITIA.

Súlad so stratégiou a akčným plánom

Strategický cieľ:

CR4 Rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu spojený s rozvojom turistických trás a chodníkov, bežeckých trás, cyklotrás a chodníkov, hipotrás a hiporeliérov, sprievodnej infraštruktúry a ďalších zariadení pre voľný čas.

Akčný plán:

Výstavba drobnej architektúry v česko-slovenskom pohraničí

posilnenie udržateľnej cykloturistiky

propagácia pohraničia ako atraktívneho turistického regiónu.