VODNÁ UNIVERZITA. ĽUDIA, VODA, KLÍMA, KRAJINA, BUDÚCNOSŤ

Program: Interreg PL- SK

Vedúci partner: EZÚS TRITIA

Partneri: OZ Chov doma, SK

Realizácia: 02/2021-10/2021

Rozpočet:
Celkem: 40 915,95 €
EZÚS TRITIA: 33 904,95 €
z toho: 3 390,51 € – vlastný príspevok

Opis projektu: Projekt vychádzal z najnovších výskumov, odborných stanovísk o možnostiach zastavenia vysychania ekosystému, v rôznych oblastiach nášho života. Spolu s odborníkmi bolo pripravených 5 samostatných online kurzov a terénny workshop na zámku v Cieszyne. Témami kurzov boli Voda v lesnom ekosystéme, Voda v poľnohospodárskom ekosystéme, Voda vo vodných tokoch, Dažďová a odpadová voda v mestskej krajine a Voda a vzdelávanie. Kurzy boli otvorené a určené pre pracovníkov lesníctva, poľnohospodárstva, školstva, samosprávy, ako aj environmentálnych aktivistov a iné profesie. V rámci projektu bola vydaná aj študijná publikácia v PL a SK pre účastníkov kurzov, stredné školy a širokú verejnosť. V rámci prípravy kurzov sa uskutočnili odborné semináre, ktorých výsledkom bola ďalšia publikácia: „Plán dobrých riešení pre kultúrne inštitúcie na príklade zámku Cieszyn na zlepšenie hospodárenia s vodou a mikroklímy“. Výsledkom projektu je aj dotlač odbornej knihy Nová vodná paradigma (500 kusov v slovenskej verzii) a jej preklad a prvé vydanie v poľskom jazyku – tiež v náklade 500 kusov.

Galéria