Zlepšenie medzigeneračného dialogu II

Program: International Visegrad Fund

Vedúci partner: HELP NET. Centrum podpory a inklúzie (Srbsko)

Partneri:

  • EZÚS TRITIA
  • Trianon Český Tešín (CZ)
  • Centrum sociálnych služieb Horelica (SK)
  • Červený kríž Srbsko

Harmonogram: 2020-2021

Rozpočet:
Celkový: 47 100 ,- EUR
Fond : 100 %

Opis projektu: Projekt medzinárodných aktivít na posilnenie medzigeneračného dialógu prostredníctvom skúmania konkrétnych situácií v krajinách V4 a Srbsku. Vzhľadom na pandemickú situáciu boli aktivity projektu prenesené do online priestoru. Projekt bol založený na komplexnom prístupe: mal mnohostranný sociálno-politický charakter – vrátane prezentácie príkladov dobrej praxe v oblasti medzigeneračnej solidarity a výmeny skúseností so zlepšovaním sociálneho začlenenia starších ľudí v Srbsku, Poľsku, Maďarsku a Českej republike. Mala aj kultúrny charakter – jej súčasťou bolo 10 divadelných predstavení a krátky dokumentárny film s hlbokým sociálnym posolstvom. Spájala sa s podporou ľudských a občianskych práv prostredníctvom zorganizovania 10 diskusií, ktoré poskytli príležitosť na výmenu názorov a postojov. Projekt mal inštitucionálny a systémový charakter, čím naznačoval trvalý vplyv vďaka spolupráci s CPE.

Realizácia: Výsledkom projektu je medzinárodná kampaň s využitím nových médií, ktorá zapája mladých ľudí a starších ľudí do podpory medzigeneračného dialógu. Vytvorili sme niekoľko situačných filmov dialógu starí -mladí, ktoré sú spracované do štúdie.

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.