Woda uzdrawiająca klimat – nowy paradygmat wodny – kniha preložená do poľštiny v rámci projektu

Kniha bola preložená a ďalej vydaná v poľskom jazyku v rámci projektu „Polsko-Słowacki Uniwersytet Wodny. Ludzie, woda, klimat, krajobraz, przyszłość. /Poľsko-slovenská vodná univerzita. Ľudia, voda, klíma, krajina, budúcnosť”, nr INT/EB/BES/3/V/B/0182, spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 a zo štátneho rozpočtu.

Táto publikácia vznikla v spolupráci organizácie MVO Ľudia a voda, Združenia miest a obcí Slovenska, verejnoprospešnej spoločnosti ENKI a Nadácie pre podporu občianskych aktivít. Jej vznik by bol oveľa ťažší bez podpory kolegov a priateľov z MVO Ľudia a voda.

ISBN: 978-83-951644-4-6

Fotografia na titulnej strane publikácie a zároveň na podstránke tohto projektu: Ing. Stanislav Staško

Kolektív autorov: Ing. Michal Kravčík, CSc. doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. doc. Ing. Juraj Kohutiar, Ing. Martin Kováč, RNDr. Eugen Tóth