Systemowa współpraca członków regionów EUWT TRITIA na lata 2014 – 2020 w dziedzinie transportu skupiona będzie na następujących celach:

Globalny cel 1:
Maksymalizacja wykorzystania położenia geograficznego regionów partnerskich dla ich rozwoju gospodarczego, wspierany przez odpowiedni rozwój transgranicznej infrastruktury transportowej i transportu z wykorzystaniem potencjału endogenicznego potencjału regionów współpracujących i biorąc pod uwagę potrzeby dostępności i bezpieczeństwa, przy jednoczesnym poszanowaniu i przyjaznym podejściu do środowiska naturalnego.

Konkretny cel strategiczny 1.1:
Założenie i prowadzenia platformy ekspertów zdolnych zidentyfikuować wspólne priorytety w dziedzinie rozwiązań infrastruktury, transportu i logistyki

Konkretny cel strategiczny 1.2:
Poprawa transportu lokalnego i regionalnego

Konkretny cel strategiczny 1.3:
Wsparcie dla niskoemisyjnych form transportu i większej efektywności transportu publicznego.