Systémová spolupráca členských regiónov EZÚS TRITIA pre roky 2014 až 2020 bude v oblasti dopravy a infraštruktúry smerovať k plneniu nasledovných cieľov:

Globálny cieľ 1:
Maximalizácia využitia geografickej polohy partnerských regiónov pre ich ekonomický rozvoj podporená vhodným rozvojom cezhraničnej dopravnej infraštruktúry a dopravy využívajúcej endogénny potenciál spolupracujúcich regiónov a zohľadňujúci potreby dopravnej dostupnosti a bezpečnosti pri rešpektovaní šetrného prístupu k životnému prostrediu.

Špecifický strategický cieľ 1.1:
Založiť a prevádzkovať expertnú platformu trvale schopnú identifikovať spoločné priority v oblasti infraštrukturálnych, dopravných a logistických riešení

Špecifický strategický cieľ 1.2:
Zlepšiť lokálnu a regionálnu dopravnú dostupnosť

Špecifický strategický ciel 1.3:
Podpora nízkoemisných foriem dopravy a väčšej efektivity verejnej dopravy.