Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych na obszarze transgranicznym SK-PL

Program: Interreg V-A PL – SK

Partnerzy:

  • PP: Żyliński Techniczny Uniwersytet w Żylinie UNIZA
  • Projekt obejmuje muzea i inne obiekty dziedzictwa kulturowego regionu żylińskiego i śląskiego.

Harmonogram: 4/2017 – 10/2018

Budżet: 717 767,- EUR
EUWT TRITIA: 81 000,- EUR

Opis projektu: Celem projektu była digitalizacja 3D wybranych, historycznych obiektów pogranicza polsko-słowackiego. Opracowane modele 3D posłużyły, jako metoda archiwizacji budynków historycznych.

Zadaniem projektu była również wymiana know-how dotycząca cyfryzacji zabytków, szkolenie dla pracowników instytucji kultury na temat nowoczesnych narzędzi wykorzystywanych do ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz tworzenia innowacyjnych produktów turystycznych.

Strona internetowa projektu: http://3dheritage.eu/pl

Galeria