Systémová spolupráca členských regiónov EZÚS TRITIA pre roky 2014 až 2020 bude v oblasti hospodárskej spolupráce smerovať k plneniu nasledovných cieľov:

Globálny cieľ 3:
Maximalizácia využitia geografickej polohy a historického, kultúrneho a prírodného bohatstva partnerských regiónov pre rozvoj cestovného ruchu

Špecifický strategický cieľ 3.1:
Budovať a modernizovať infraštruktúru pre cestovný ruch

Špecifický strategický cieľ 3.2:
Realizovať cielený marketing a propagáciu cezhraničného cestovného ruchu a spolupracovať v oblasti destinačného manažmentu

Špecifický strategický cieľ 3.3:
Rozvíjať cestovný ruch založený na využívaní miestnych produktov

Špecifický strategický cieľ 3.4:
Zvýšiť kvalitu služieb v cestovnom ruchu