Wydaliśmy nową publikację – „Poznajmy się”

Idea projektu „Poznajmy się bliżej! Wzmacnianie kompetencji językowych i kulturowych mieszkańców Polski, Czech i Ukrainy” narodziła się w odpowiedzi na sytuację, w której znalazła się polska i czeska oświata po dniu wyznaczającym – jakby nie było – początek nowej ery w Europie: 24 lutego 2022 roku. Konflikt zbrojny w Ukrainie, który w kontekście edukacyjnym spowodował przede wszystkim gigantyczne fale migracyjne, postawił przed nauczycielami, asystentami kulturowymi, edukatorami i animatorami kultury nowe wyzwania.


Niniejsza publikacja zawiera zatem odpowiedzi na wiele pytań, które sprowadzają się do zagadnienia, czym właściwie jest dobrze rozumiana interkulturowość. Czy jest to twarda wiedza o mniejszościach narodowych, etnicznych, wyznaniowych, czy może polega raczej na generalnym rozbudzaniu ciekawości świata i chęci poznawania innych i siebie samego? Edukacja międzykulturowa dziś to przede wszystkim sposób konstytuowania własnej tożsamości (nie tylko narodowej czy etnicznej). O tym, jak włączyć edukację międzykulturową w tok nauczania, jakie materiały wykorzystywać i gdzie ich szukać, traktują wszystkie pomieszczone w tej publikacji scenariusze. Mamy nadzieję, że posłużą one Państwu nie tylko jako gotowe materiały, ale także jako inspiracje do własnych poszukiwań i do konstruowania programów obejmujących wiedzę o świecie, w którym najważniejszy jest człowiek, a nie jego pochodzenie, i w którym bagaż doświadczeń człowieka stanowi bogactwo.

Projekt „Poznajmy się bliżej! Wzmacnianie kompetencji językowych i kulturowych mieszkańców Polski, Czech i Ukrainy” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003265, współfinansowany  przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.